Show simple item record

dc.creatorTargova-Dimitrova, Teodora / Таргова-Димитрова, Теодораen_US
dc.date.accessioned2019-08-09T11:56:21Z
dc.date.available2019-08-09T11:56:21Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/258
dc.description.abstract[EN] Periodontal diseases (PD) are widespread globally. According to the WHO, they are presented as separate diseases of the gingiva, or inflammation around the periodontal complex, affecting between 50% and 90% of children and at least 85-90% of the adult population in all countries. The estimates for Bulgaria show that 25-45 year olds suffer from diseases of the gingival and periodontal complex at 95-96% rate. Periodontal diseases represent some of the most complex problems in dentistry due to their mass distribution, labour intensity and low efficiency of treatment in the stage of the disease. Despite some advances in the development of new methods of diagnostics, prevention and treatment, the frequency and severity of PD remain high. This study endeavours to well-read the issues of periodontal morbidity in children with certain common ailments, looking for correlation between them and confirmed earlier onset of periodontal inflammatory diseases (PIDs) and various features of some common diseases, thus providing guidance to paediatricians, paediatric dentists and periodontists in their work with children. Aim of the study: to determine the existence, severity and range of PIDs in children with metabolic, renal, gastrointestinal and lung (pulmonary) diseases. To make a correlation between the main clinical and para-clinical findings in paediatric patients, the respective internal diseases and PIDs. This is the first study conducted with children to establish a correlation of PIDs and some common diseases.en_US
dc.description.abstract[BG] Заболяванията на пародонта са масово разпространени в глобален мащаб. По данни на СЗО те са представени като самостоятелни заболявания на гингивата или като възпаление на целия пародонтален комплекс, обхващат между 50% и 90% от децата и поне 85-90% от възрастното население във всички страни. У нас се установява, че 25-45 годишните страдат от заболявания на гингиват и пародонталния комплекс в 95-96%. Пародонталните заболявания представляват едни от най-сложните проблеми в денталната медицина, поради масовото им разпространение, трудоемкост и ниска ефективност на лечението при развит стадий на заболяването. Въпреки някои постижения в разработването на нови методи за диагностика, профилактика и лечение, честотата и интензивността на пародонталните заболявания остават на високо ниво. С настоящото изследване се опитахме да вникнем в проблемите на пародонталната заболеваемост при деца с някои общи заболявания, потърсихме корелация между тях и потвърдихме ранната поява на пародонтални възпалителни заболявания и различните особености при някои общи заболявания, които биха подпомогнали педиатри, детски дентални лекари и пародонтолози в лечебната им дейност с деца. Цел на изследването: Да установим наличие, тежест и обхват на възпалителните заболявания на пародонта при деца с метаболитни, бъбречни, гастроинтестинални и белодробни заболявания. Да се направи корелация между основните клинични и параклинични находки при пациенти в детска възраст, съответните вътрешни заболявания и възпалителните заболявания на пародонта. За първи път се проведе изследване при деца с установяване на корелация с пародонтални възпалителни заболявания и някои общи заболявания.BG
dc.subjectdentalen_US
dc.subjectperiodontalen_US
dc.subjectinflammatoryen_US
dc.subject.classificationПародонтология и дентална имплантология / Periodontology and Dental Implantologyen_US
dc.titlePeriodontal Inflammatory Diseases in Children with Some Internal Diseases /// Възпалителни заболявания на пародонта при деца с някои вътрешни заболяванияen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailtedora.targova@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of Periodontology and Dental Implantologyen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages202en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record