Show simple item record

dc.creatorPeev, Stefan / Пеев, Стефанen_US
dc.date.accessioned2019-08-09T11:55:47Z
dc.date.available2019-08-09T11:55:47Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/252
dc.description.abstract[EN] This study comprises of eight retrospective studies on bone augmentations methods and alternative techniques. The reduced amount of bone available in toothless areas represents one of the main problems associated with the application of dental implants. Solutions to bone deficiency are presented by a number of methods. The first group of methods includes measures preventing or minimizing bone deficit in post extraction areas - immediate and early implantation with or without guided bone regeneration and immediate and early functional loading of implants, guided bone regeneration in post extraction areas. The second group of methods aims to increase the available bone volume and includes a number of bone augmentation methods - guided bone regeneration, maxillary sinus floor elevation, alveolar ridge split osteotomy, block bone grafting, along with methods providing access to additional bone volume available, i.e. inferior alveolar nerve lateralization and transposition for dental implant placement, the so called Zygoma implants / Zygomatic implants, etc.. Alternatives to bone augmentation in the region where the implants would be installed are a number of clinical methods backed up with a volume of evidence: methods providing additional bone volume through transposition technique, implants anchored in the zygomatic bone, reduced length implants, narrow diameter dental implants, subperiosteal implants, etc.en_US
dc.description.abstract[BG] Един от основните проблеми, свързан с приложението на денталните имплантати е редуцираният обем на наличната кост в обеззъбените участъци. За решаване на проблемите свързани с костния дефицит са представени редица методи. Първата група от методи включва мерки за предотвратяване или минимизиране на костния дефицит в постекстракционните участъци - имедиатно и ранно имплантиране с или без едномоментна направлявана костна регенерация, както и имедиатно и ранно функционално натоварване на имплантатите, направлявана костна регенерация в постекстракционните участъци. Втората група от методи цели увеличаване на наличния костен обем и включва редица методи за костна аугментация - направлявана костна регенерация, повдигане на пода на максиларния синус, сплит-отеотомия на алвеоларния гребен, блок-графтинг и др., както и методи осигуряващи достъп до допълнителен обем налична кост напр. метода на транспозицията на nervus alveolaris inferior с едномоментно поставяне на имплантати, т.нар. “зигома” имплантати и др. От друга страна като алтернатива на аугментирането на костта в участъците за имплантиране съществуват редица методи, за клиничното приложение на които днес също се разполага с голям обем от доказателства. Това са методите за осигуряване на допълнителен обем от налична кост чрез транспозиция на ограничаващи ни анатомични обекти , закотвяне на имплантати в зигоматичната кост, имплантатите с редуцирана дължина, имплантатите с редуциран диаметър, субпериосталните имплантати и др.BG
dc.subjectdentalen_US
dc.subjectimplanten_US
dc.subjectbone deficiencyen_US
dc.subjectbone volumeen_US
dc.subjectbone augmentationen_US
dc.subjectreduced implantsen_US
dc.subject.classificationПародонтология и дентална имплантология / Periodontology and Dental Implantologyen_US
dc.titleApplication of Dental Implants in a Reduced Volume of Available Bone /// Приложение на дентални имплантати в условията на редуциран обем на наличната костen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailstefan.peev@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of Periodontology and Dental Implantologyen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages274en_US
eprmuv.thesis.degreeotheren_US
eprmuv.thesis.typepostdoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record