Show simple item record

dc.creatorStanislav Slavchev / Станислав Славчевen_US
dc.date.accessioned2019-08-09T11:55:36Z
dc.date.available2019-08-09T11:55:36Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/251
dc.description.abstract[EN] Ovarian carcinoma remains leading cause of death among women with gynaecologic cancer, despite the advancement of radical surgery and novel chemotherapy. The therapeutic role of lymph node dissection and its extent in advanced ovarian carcinoma (AOC) is not fully established as well as the significance of tumour invasion of the parametria and vagina. Aim: To determine the role of radical hysterectomy with pelvic and/or aortic lymph node dissection and the significance of the retroperitoneal approach in the surgical management of AOC. Material and methods: During the period 2004 - 2012, 104 patients with AOC underwent surgery at the Clinic for Gynaecology at St. Anna Multiprofile Hospital for Active Treatment – Varna, with a follow-up observation until the end of 2014. The data was analysed using regression, correlation and Kaplan-Meier survival analysis. Conclusions: The incidence of histologically proven lymph node metastases is a function of the extent of the lymph node dissection. The systematic lymph node dissection in patients with residual tumour below 1 cm can contribute to the reduction of the tumour mass, but its role for the survival is a subject of ongoing studies. There is a significant correlation between the survival and the expansion of retroperitoneal pelvic invasion - the lowest overall survival is for the group of patients with vaginal invasion with/without parametrial invasion. Radical hysterectomy is a method for complete excision of the invisible pelvic tumour lesions, thus helping the maximal debulking surgery. The direct tumour extension to the parametria and the vagina is associated with a statistically significant lower survival rate, has to be further investigated and should be a mandatory part of pathology reports.en_US
dc.description.abstract[BG] Въпреки развитието на радикалната хирургия и съвременните методи за химиотерапия, овариалният рак е най-честата причина за смърт сред жените с гинекологичен карцином. Терапевтичната роля на лимфаденектомията и нейния обем при авансирал овариален карцином (АОК) не са напълно изяснени, както и значението на туморната инвазия в параметри и влагалище. Цел: да се установи ролята на разширената хистеректомия с тазова и/или парааортална лимфна дисекция и ретроперитонеалния подход при хирургичното лечение на АОК. Изследвани са 104 пациентки с АОК, които са оперирани в Гинекологична клиника на МБАЛ "Св.Анна" - Варна от 2004-2012 г. и са проследени до края на 2014 г. Данните са анализирани чрез регресионен корелационен анализ и анализ на преживяемостта на Каплан-Майер. Изводи: Честотата на хистологично доказаните лимфни метастази е функция на обема на лимфна дисекция. Системната лимфна дисекция при пациентките с остатъчен тумор под 1 см може да допринесе за намаляване на резидуалния туморен обем, но нейната роля по отношение на преживяемостта е обект на продължаващи проучвания. Туморната инвазия в параметри и влагалище може да бъде установена единствено след извършване на разширена хистеректомия с ретроперитонеален подход. Дълбочината на ретроперитонеалната тазова инвазия е белег за агресивност на тумора и обуславя непълна циторедукция. Разширената хистеректомия е метод за радикално отстраняване и на невидими (микроскопски) тазови туморни лезии, като способства за пълнотата на циторедуктивната хирургия. Директната туморна екстензия към параметри и влагалище е свързана със статистически значимо по-ниска преживяемост, което подлежи на допълнителни проучвания и трябва да е задължителна част от хисто-патологичните доклади.BG
dc.subjectadvanced ovarian cancer (AOC)en_US
dc.subjecttumouren_US
dc.subjecthysterectomyen_US
dc.subjectcytoreductiveen_US
dc.subjectlymph node dissectionen_US
dc.subjectretroperitonealen_US
dc.subjectsurvivalen_US
dc.subject.classificationАкушерство и гинекология / Obstetrics and Gynaecologyen_US
dc.titleThe Role of Radical Hysterectomy with Pelvic and/or Aortic Lymph Node Dissection for Optimal Cytoreductive Surgery in Advanced Stage Epithelial Ovarian Cancer /// Ролята на радикалната хистеректомия с илиачна и/или парааортална лимфна дисекция за оптималната циторедукция при авансирал епителен яйчников карциномen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailStanislav.Slavchev@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of Obstetrics and Gynaecologyen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages175en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record