Show simple item record

dc.creatorMarinov, Petar / Маринов, Петърen_US
dc.date.accessioned2019-08-09T11:55:21Z
dc.date.available2019-08-09T11:55:21Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/248
dc.description.abstract[EN] A screening system for evaluation of depressive and anxiety disorders in the general medical practice is the research subject of this study. It is in line with other short screening tests but covers a broader range of nosographic areas. The high percentage of subsyndromal depressive and anxiety disorders in the contingent group drives specific attention. Subsyndromal depressive and anxiety disorders deteriorate the quality of life and facilitate the clinical expression of the disease, although these issues are debatable (Angst and Merikangas, 1997; Cherubini et al., 2012; Bonnin et al., 2012; Chachamovich and et al., 2008). Defined as frustration forms, these conditions have a significant bearing on disability and individual health status (Rivas Rodriguez et al., 2012). An important factor is that subthreshold depressive symptoms lead to significantly increased health care demand (Wang et al., 2007). In summary, the screening system involves the following steps: 1. Answering the four screening questions; 2. In case of one positive response only, PRIME-MD (Primary Care Evaluation of Mental Disorders) and the hospital rating scale for anxiety and depression are applied; 3. Detailed examination of the patient by a GP trained in the diagnostics of depressive and anxiety disorders, or by a psychiatrist. We favor the assumption that two main elements of the assessment might be in place. The first accepts the hypothesis of depressive and / or anxiety disorder (1 and 2). The second confirms or reject the hypothesis (3). Conclusion: Investigation of the diagnostics of depression and anxiety disorders in general medical practice is crucial for the proper treatment and adverse effects reduction, along with of reducing health care costs. /////////// /////////// [BG] В проучването е представенa скринингова система за оценка на депресивните и тревожните разстройства в общата медицинска практика. Тя е в съзвучие с други кратки скринингови системи, но обхваща по-голям периметър от нозографски области. Особено внимание в изследваната група представлява високият процент на субсиндромните депресивни и тревожни разстройства. Те доказано влошават качеството на живот и са основа за лесно възникване на клинично изразени форми на заболяванията, въпреки че все още има дискусия по тези въпроси (Angst и Merikangas 1997; Cherubini и съавт., 2012; Bonnin и сътр., 2012; Chachamovich и сътр., 2008). Определени като фрустни форми тези състояния дават значително отражение върху инвалидизацията и индивидуалния здравен статус (Rivas Rodriguez и сътр., 2012). Важен факт е, че подпраговите симптоми на депресия водят до значително повишено търсене на здравна помощ (Wang и съавт., 2007). В резюме, скрининговата система включва следните етапи: 1. Отговор на четирите скринингови въпроси; 2. При дори само един положителен отговор се прилага PRIME-MD (Primary Care Evaluation of Mental Disorders) и БСТД (болнична скала за оценка на тревожност и депресия); 3. След получаване на резултатите се провежда детайлен преглед на пациента от обучен в диагностика на депресивни и тревожни разстройства ОПЛ или от специалист психиатър. Така ние приемаме, че може да се оформят два главни елемента на оценката. В първия се до пуска и затвърждава хипотезата за депресивно и/или тревожно разстройство (1. и 2.). Вторият доказва или отхвърля тази хипотеза (3.). В заключение изследването на диагностиката на депресията и тревожността в общата медицинска практика е решаваща стъпка в адекватното лечение и редукцията на неблагоприятните последици на тези заболявания и намаляване на разходите за здравни грижи.en_US
dc.subjectdepressive and anxiety disordersen_US
dc.subjectscreeningen_US
dc.subjectevaluationen_US
dc.subjectGPen_US
dc.subject.classificationПсихиатрия и медицинска психология / Psychiatry and Medical Psychologyen_US
dc.titleApprobation of Screening Approach for Depressive and Anxiety Disorders /// Апробиране на скринингов подход при депресивни и тревожни разстройстваen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailpetar.marinov@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of Psychiatry and Medical Psychologyen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages140en_US
eprmuv.thesis.degreeotheren_US
eprmuv.thesis.typepostdoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record