Show simple item record

dc.creatorSonya Ivanova / Соня Иванова
dc.date.accessioned2022-09-21T12:38:43Z
dc.date.available2022-09-21T12:38:43Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/2469
dc.description.abstractOver the last few decades, polymorphism has become increasingly important in global pharmaceutical production. Today, in pharmaceutical practice, the concept of polymorphism is the knowledge that polymorphism is the most crucial factor determining the biological effect and ultimate therapeutic efficacy of many drugs. The qualitative pharmacopoeial analysis is not less important. It aims at reaching a higher level of certainty in identifying each pharmacopoeial representative. Of no less importance is the need for the emergence of new, more active and selective drugs. The necessity for synthesising new anti-infectives is closely related to the ongoing manifestation of bacterial resistance. In this regard, the influence of Nitrofural polymorphism on the specific spectral (Infrared) behaviour of the semicarbazone C=O functional group was established. The existence of a metastable Nitrofural form has also been proven. In addition, an innovative approach has been proposed by which the synthesis and, simultaneously, the presence of known and unknown Nitrofural polymorphs can be spectrally detected. In addition, two new qualitative methods for the Nitrofural identification analysis have been introduced. The possibilities for synthesising new 5-(5-nitrofuran-2-yl)-1,3,4-oxadiazole derivatives with a precursor Nitrofural have been investigated.en_US
dc.description.abstractПрез последните няколко десетилетия полиморфизмът придобива все по-голямо значение в световното фармацевтично производство. Днес, под понятието полиморфизъм, във фармацевтичната практика стои познанието, че това е факторът, който до голяма степен предопределя биологичния ефект и крайната терапевтична ефективност на множество лекарствени вещества. Немаловажен е и качественият фармакопеен анализ, който има за цел да повиши нивото на сигурност в отъждествяването на всеки един фармакопеен представител. С не по-малко значение се откроява и необходимостта от появата на нови, с по-висока активност и селективност лекарствени вещества. Потребността от синтеза на нови антиинфекциозни вещества е тясно свързана с неизменната проява на бактериална резистентност. В тази връзка е установено влиянието на Nitrofural полиморфизъм върху специфичното спектрално (инфрачервено) поведение на семикарбазоновия С=О функционал. Доказано е също наличието на метастабилна Nitrofural форма. Освен това е предложен иновативен подход, чрез който синтезът и в същото време присъствието на известни и неизвестни нитрофурални полиморфи могат да бъдат спектрално установени. В допълнение са въведени два нови качествени метода в идентификационния Nitrofural анализ. Изследвани са възможностите за синтеза на нови 5-(5-нитрофуран-2-ил)-1,3,4-оксадиазол производни с прекурсор самият Nitrofural.BG
dc.publisherMedical University of Varnaen_US
dc.subjectNitrofuralen_US
dc.subjectpolymorphismen_US
dc.subjectpharmacopoeial analysisen_US
dc.subject.classificationХимия / Chemistryen_US
dc.titleNew Strategies for the Qualitative and Quantitative Analysis of Nitrofural and Its New Derivatives // Нови стратегии за качествения и количествен анализ на Nitrofural и неговите нови производниen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailoa@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по фармацевтична химия / Department of Pharmaceutical Chemistryen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages110en_US
eprmuv.publication.placeVarnaen_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record