Show simple item record

dc.creatorRostislav Manev / Ростислав Манев
dc.date.accessioned2022-09-19T13:18:19Z
dc.date.available2022-09-19T13:18:19Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/2468
dc.description.abstractSingle nucleotide polymorphisms (SNPs) are a common genetic variation affecting individual susceptibility to certain cancers. This is why SNPs are considered a biomarker for predicting the risk of CRC. In our study, we compared the alleles, frequencies, and genotypic distribution of five selected SNPs (rs7372209, rs2910164, rs2682818, rs353293 and rs322931) in the mRNA genes among a Bulgarian group of healthy individuals with other healthy cohorts. The analysis of our results showed a similar frequency distribution of the studied polymorphisms in Bulgarian individuals with that of European cohorts. We found an association with the risk of CRC for three of the studied polymorphisms in the Bulgarian cohort of patients with metastatic CRC (rs2910164 in the miRNA-146a gene, rs2682818 in the miR-618 gene and rs353293 in the promoter region of the miRNA-143 gene cluster -145). Statistically significant associations with overall patient survival were found for two of the polymorphisms studied (TT genotype for rs7372209-miR-26a-1 and AA genotype for rs353293 in the promoter region of the miRNA-143/145 gene cluster). Plasma levels in patients and healthy controls of siRNAs in whose genes the polymorphisms studied in the study were also assessed during the study. Four showed different expressions between healthy controls and selected patients with high specificity and sensitivity - miRNA-26a-1, miR-146a, miRNA-618 and miRNA-181b.en_US
dc.description.abstractЕдиничните нуклеотидни полиморфизми (SNPs) са често срещана генетична вариация, засягаща индивидуалната чувствителност към определени онкологични заболявания. Това е причината SNPs да се разглеждат като биомаркер за прогнозиране на риска от КРК. В хода на нашето проучване сравнихме алелните и честоти и генотипното разпределение на пет подбрани SNPs (rs7372209, rs2910164, rs2682818, rs353293 и rs322931) в гените за миРНК-ите сред българска група здрави индивиди с други здрави кохорти. Анализът на нашите резултати показа сходно честотно разпределение на изследваните полиморфизми в българските индивиди с това при европейските кохорти. Установихме асоциация с риска от развитие на КРК за три от изследваните полиморфизми в българската кохорта пациенти с метастатичен КРК (rs2910164 в гена за miRNA-146a, rs2682818 в гена за miR-618 и rs353293 в промоторния район на генния клъстер за miRNA-143 и miRNA-145). За два от изследваните полиморфизми беше установена статистически значима асоциация с общата преживяемост на пациентите (генотип TT за rs7372209-miR-26a-1 и генотип АА за rs353293 в промоторния район на генния клъстер за miRNA-143/145). В хода на изследването беше оценено и нивото в плазмата при пациенти и здрави контроли на миРНК-ите в чийто гени са локализирани изследваните в проучването полиморфизми. Четири от тях показаха различна експресия между здравите контроли и селектираните болни с висока специфичност и чувствителност - miRNA-26а-1, miR-146a, miRNA-618 и miRNA-181b.BG
dc.publisherMedical University of Varnaen_US
dc.subjectsingle nucleotide polymorphisms (SNPs)en_US
dc.subjectcolorectal canceren_US
dc.subjectbiomarkeren_US
dc.subject.classificationОнкология / Oncologyen_US
dc.titleSingle Nucleotide Polymorphisms in Genes for Non-Coding RNAs as Diagnostic and Prognostic Markers in Patients with Metastatic Colorectal Cancer // Единични нуклеотидни полиморфизми в гените за некодиращи РНК-и като диагностични и прогностични маркери при болни с колоректален карцином в метастатичен стадийen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailrostislav.manev@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по онкология / Department of Oncologyen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages147en_US
eprmuv.publication.placeVarnaen_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record