Show simple item record

dc.creatorMargarita Maneva / Маргарита Манева
dc.date.accessioned2022-09-19T13:14:33Z
dc.date.available2022-09-19T13:14:33Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/2467
dc.description.abstractColorectal cancer (CRC) is the third most common solid tumour worldwide and one of the leading causes of death from cancer. About 2/3 of CRC patients develop distant metastases, with the liver being the most common metastatic focus. Cell death by apoptosis is a natural barrier to cancer development, as it limits the uncontrolled proliferation induced by oncogenes and the mixed linear kinase domain (MLKL). As necroptosis is increasingly considered an important process in the pathogenesis of cancer, a deeper understanding of the mechanisms of necroptosis is essential for developing new approaches to its regulation in neoplastic processes. Our retrospective follow-up included 74 patients with mRCC who underwent at least 3 first-line 5-FU-based HT courses. Despite the relatively small group of patients studied and the need for additional studies, the data suggest a new independent potential predictive biomarker for progression-free survival in patients. In conclusion, as a summary of our retrospective study, it is clear that the necroptosis marker RIPK3 can serve as an independent prognostic marker in terms of overall survival in patients with advanced mCRC.en_US
dc.description.abstractКолоректалният карцином (КРК) е третият по честота солиден тумор в световен мащаб и една от водещите причини за смърт от онкологични заболявания. При около 2/3 от пациентите с КРК се развиват далечни метастази, като черният дроб е най-често срещаното метастатично огнище. Клетъчната смърт чрез апоптоза е естествена бариера за развитието на карцином, тъй като ограничава неконтролираната пролиферация, индуцирана от онкогени. Некроптозата е новооткрит път на регулирана апоптоза, чието действие изисква участието на рецептор-взаимодействащите протеин кинази 1 и 3 (RIPK1 и RIPK3), както и смесения линеен киназен домейн (MLKL).Тъй като некроптозата все повече се счита за важен процес в патогенезата на рака, по-задълбочено разбиране на механизмите на некроптозата е от съществено значение за разработването на нови подходи за регулирането й при неопластични процеси рамките на нашето ретроспективно проследяване бяха включени 74 пациенти с мКРК, провели минимум 3 курса от първа линия 5-FU базирана ХТ. Въпреки относително малката група изследвани пациенти и нуждата от допълнителни прочувания, получените данни предполагат, че нивото на експресия на RIPK3 в първичните тумори е нов независим потенциален предиктивен биомаркер за преживяемост без прогресия при пациенти с мКРК. В заключение, като обобщение от нашето ретроспективно проучване става ясно, че маркерът за некроптоза RIPK3 може да послужи като независим прогностичен маркер по отношение общата преживяемост при пациенти с авансирал мКРК.BG
dc.publisherMedical University of Varnaen_US
dc.subjectcolorectal cancer (CRC)en_US
dc.subjectdistant metastasesen_US
dc.subjectnecroptosisen_US
dc.subject.classificationОнкология / Oncologyen_US
dc.titlePredictive and Prognostic Role of Necroptosis Marker Ripk3 in Patients with Colon Cancer in Metastatic Stage // Предиктивна и прогностична стойност на маркер за некроптоза RIPK3 при пациенти с карцином на дебелото черво в метастатичен стадийen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailMargarita.Bogdanova@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по онкология / Department of Oncologyen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages100en_US
eprmuv.publication.placeVarnaen_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record