Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.creatorMilcheva, Nina / Милчева, Нинаen_US
dc.date.accessioned2019-08-09T11:49:00Z
dc.date.available2019-08-09T11:49:00Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/229
dc.description.abstract[EN] Over the past 20 years, scientists and paediatric dentistry specialists worldwide research and publish evidences for the huge protective abilities of the pulp of primary teeth and its potential for regeneration. Morphologically and functionally, the pulp of primary teeth is identical to that of permanent teeth which determines the need of stimulation of the healing processes and preservation of the pulp vitality in case of reversible inflammation. Choosing the proper method of treatment is of high importance. Endodontic therapy in primary dentition is a challenge paediatric dentists face every day. The most common method of treatment of primary pulp inflammation in Bulgaria is mortal amputation by the use of paraformaldehyde as a medicament for disinfection and mummification of residual pulp tissue. Publications and resources on the topic raise questions of medicine safety issues and give a preference to vital methods of treatment of reversible pulp inflammation in primary dentition. These methods are focused on saving pulp vitality, stimulating its protective abilities, preserving its integrity and health. When applying the most suitable treatment technique and the most suitable pulp capping agent we provide healing processes in the pulp, normal resorption of the roots and keep the tooth in the dental arch till its physiological exfoliation. This study aims to research the pulp therapy for primary teeth in cases of reversible inflammation: biological methods, follow up, and comparison of the level of success of indirect and direct pulp capping in primary dentition in clinical conditions, have been explored. Meta-analysis of scientific publications discussing the subject in the last 15 years was performed. Diagnostic criteria and criteria for application of the discussed vital methods have been defined. We approbated the vital methods techniques and registered the after-treatment success level. We followed up strictly the diagnostic criteria and all the indications for application of vital treatment methods and conducted a 2 years follow up period after treatment (personal original contribution) for proving the efficacy of the vital treatment methods for reversible pulpitis in primary dentition. We registered 95% success for indirect pulp capping (two patient-visits technique); 92, 5% for indirect palp capping (one patient-visit technique), and 82, 5% for direct pulp capping. Our research confirms and contributes the all-embracing experience to affirm the indirect and direct pulp capping as successful methods of treatment of reversible pulpitis in primary teeth. We used caries detector (Facelight, W&H, Austria) for the first time in differentiating infected (carious) dentin from affected (demineralized) dentin in treatment of reversible pulpitis in primary teeth. We presented “Clinical Protocols” for all three treatment methods to be used by students or in general dental practice. This was a purposeful attempt to standardize the application techniques of indirect and direct pulp capping in primary dentition in order to minimize the contradictions about these problems in paediatric dentistry. /////////// /////////// [BG] В световен мащаб учени и специалисти в областта на детската дентална медицина през последните 20 години търсят и представят доказателства за големите защитни способности на пулпата на временните зъби и възможностите и за регенерация. В морфологично и функционално отношение пулпата на временните зъби се приема за идентична с тази на постоянните и в този смисъл необходимостта от стимулиране на оздравителните процеси и запазване на виталитета и в случаите на обратими възпалителни процеси е водещо при избора на метод за лечението и. Ендодонтската терапия във временно съзъбие е предизвикателство, с което детските дентални специалисти се сблъскват ежедневно. В България най-разпространеният метод за лечение на пулпити на временни зъби е морталната ампутация, която използва действието на параформалдехида за дезинфекция и мумификация на резидуалната пулпна тъкан. Съвременните публикации в областта поставят под съмнение безопасността на тези препарати за здравето на индивида и залагат на виталните методи за лечение на обратимите пулпни възпаления във временното съзъбие. Съвременните тенденции в пулпитолечението са за запазване виталитета на зъбната пулпа, стимулиране на защитните й способности и запазване целостта и здравето й. Прилагайки виталните методи и съответно подходящи биосъвместими медикаменти за покритие на пулпата се осигурява възможност за протичане на оздравителните и регенеративни процеси в нея. Живата пулпа осигурява нормално протичане на физиологичната коренова резорбция и запазване на зъба в зъбната редица до момента на физиологичната му ексфолиация. Целта на дисертационния труд е лечение на пулпата на временни зъби в стадии на обратимо възпаление, чрез биологични методи, проследяване и сравняване в клинични условия нивото на лечебния успех на приложените техники на индиректно и директно пулпно покритие във временно съзъбие. При изпълнение на поставените от нас задачи направихме метаанализ на публикациите по темата и дефинирахме диагностичните критерии и условията за приложение на използваните методики. Апробирахме техниките за приложение на виталните методи- индиректно и директно пулпно покритие, проследихме случаите и регистрирахме успеха от лечението. Като спазвахме най-стриктно всички диагностични критерии, както и индикациите за приложение на три различни методики на биологично лечение на пулпата, ние се включихме с клинично изследване и 2-годишен период на проследяване (оригинален личен принос) за доказване ефективността на виталните методи при лечение на пулпата на временните зъби. Постигнахме 95% успеваемост при индиректното покритие в два сеанса, 92,5% успех при индиректно покритие в един сеанс и 82,5% успех при директното пулпно покритие. Чрез нашите резултати на изследване потвърдихме и допринесохме към международния опит за утвърждаване на методите на индиректно и директно пулпно покритие, като успешни в лечението на обратимите пулпити при временните зъби. Доказахме, че методът на директно пулпно покритие е успешен и приемлив метод за приложение в случаите на обратимо пулпно възпаление във временно съзъбие. За първи път в диагностиката на обратим пулпит се използва кариес детектор (Caries Detector;W&H, Austria) за разграничаване на кариозен (инфектиран) дентин от афектиран (деминерализиран) дентин на пулпната стена. Представихме под формата на „ Клинични протоколи“ методиките на индиректно пулпно покритие (в един и в два сеанса) и на директно пулпно покритие за удобство в обучението на студентите и за денталната практика. Създаването на протоколи е нашият опит да стандартизираме техниките за изпълнение на методиките на индиректно и директно пулпно покритие при временни зъби и да изгладим противоречивите съобщения по темата.en_US
dc.subjectpaediatric dentistryen_US
dc.subjectpulpen_US
dc.subjectpulpitisen_US
dc.subjectprimary teethen_US
dc.subjectreversible inflammationen_US
dc.subject.classificationДетска дентална медицина / Paediatric Dentistryen_US
dc.titleTreatment of Reversible Pulpitis of Primary Teeth /// Лечение на обратимо възпаление на пулпата на временни зъбиen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailnina.milcheva@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of Paediatric Dentistryen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages156en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record