Show simple item record

dc.creatorBoris Borisov / Борис Борисов
dc.date.accessioned2022-05-10T07:27:36Z
dc.date.available2022-05-10T07:27:36Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/2127
dc.description.abstractTinnitus is the perception of noise, which can be generated by pathological changes in various levels of the acoustic system, changes in the vascular or velo-palatal muscles, as well as changes in the temporomandibular joint (TMJ). For this reason, tinnitus is not considered a separate disease but only a symptom with many etiological factors. It is considered a manifestation of various diseases, including TMJ dysfunction. It can manifest as a simple noise without clinical complaints or intense enough to interfere with the individual's social activities, making it a socially significant disease. Up to 50% of tinnitus cases are of unknown etiology but are increasingly associated with temporomandibular joint dysfunction (TMD). The global prevalence of tinnitus reaches 14 - 32%. It occurs at any age and increases with the senile changes. Tinnitus can affect both men and women. As the etiology of temporomandibular joint disorders is multifactorial, a collaboration between different health professionals and the application of an interdisciplinary approach to alleviate tinnitus and other otological symptoms associated with temporomandibular joint disorders are needed. Proper diagnosis of the etiology of tinnitus is essential for its adequate treatment. The dissertation aims to study and evaluate the correlation between problems in the temporomandibular joint and tinnitus in patients with audiovestibular diseases.en_US
dc.description.abstractТинитус е възприемане на шум в ушите, който може да се генерира от патологични промени в различни нива на акустичната система, промени в съдовата или велопалатиналната мускулатура, както и от промени в темпоромандибуларната става (ТМС). По тази причина шумът в ушите не се разглежда като самостоятелно заболяване, а само като симптом с много етиологични фактори. Може да се прояви като обикновен шум без клинични оплаквания или достатъчно интензивен, за да възпрепятства социалните дейности на индивида, което го прави социално значимо заболяване. До 50% от случаите на шум в ушите са с неизвестна етиология, но все по-често се свързва с дисфункция на темпоромандибуларната става. Глобалното разпространение на шум в ушите достига 14 – 32%. Среща се на всяка възраст и се увеличава с остаряването. Тинитус може да засегне както мъжете, така и жените. Тъй като етиологията на нарушенията на темпоромандибуларните стави е мултифакторна, са необходими колаборация между различните здравни специалисти и прилагане на интердисциплинарен подход за облекчаване на шума в ушите и други отологични симптоми, свързани с нарушенията на темпоромандибуларните стави. Целият диагностичен процес при пациенти с шум в ушите трябва да бъде придружен от мултидисциплинарни навременни консултации, включително с дентален лекар. Целта на дисертационния труд е да се изследва и оцени взаимовръзката между проблеми в темпоромандибуларната става и шума в ушите при пациенти с аудиовестибуларни заболявания.BG
dc.publisherMedical University of Varnaen_US
dc.subjecttinnitusen_US
dc.subjectperception of noiseen_US
dc.subjectvelo-palatal musclesen_US
dc.subjecttemporomandibular joint dysfunctionen_US
dc.subject.classificationОртопедична стоматология / Orthopedic dentistryen_US
dc.titleTinnitus and Auditory Changes in Patients with Temporomandibular Joint Dysfunction // Тинитус и слухови промени при пациенти с дисфункция на темпоромандибуларната ставаen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailboris.borisov@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по дентално материалознание и пропедевтика на протетична дентална медицина / Department of Dental Materials Science and Propaedeutics of Prosthetic Dental Medicineen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages173en_US
eprmuv.publication.placeVarnaen_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record