Show simple item record

dc.creatorAngelova, Denislava / Ангелова, Десиславаen_US
dc.date.accessioned2019-08-09T11:45:16Z
dc.date.available2019-08-09T11:45:16Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/189
dc.description.abstract[EN] The ongoing dynamic changes in political, economic and public social life, in many countries, Bulgaria included, stage new set of demands on healthcare. The expectations of society for quality of medical services rise, same as the cost of operation of the health system; the industry itself becomes more rival. The above inflicts on the implementation of elements, ideas and tools of entrepreneurship in the health care sector. The corporate autonomy of Bulgarian hospitals set their management teams dealing with complicated cases and requires management able to ensure mission accomplishment, hospital survival and future development altogether. Being an integral part of the healthcare system, they are often subject to reforms in the health sector aiming at greater efficiency, equity and quality improvement. Issues for improvement and rationalization of hospital management are intensely in countries with well-organized health care, however, in Bulgaria they have particular topicality due to the long-term nature of hospital reform and vigorous financial difficulties. Successful tools for management of change in the new economic conditions appear to be the projects and the development of project culture on institutional and individual level alike. Management of change through projects is an efficient modern tool for successful management of hospital activities in a constantly changing market environment; for the acquisition and implementation of competitive advantages. This study focuses on the correlation of the elements of a project as a tool for management of change in medical institutions the focal point being the impact of organization's strategy for managing projects. The ultimate aim of the overall performance of all medical institutions, including hospitals, is to achieve better health care by providing quality and accessible medical services and better working conditions for medical professionals. Achieving the goal is feasible and more efficient through project management and construction of contemporary project culture.en_US
dc.description.abstract[BG] Протичащите в много страни, включително и в България, динамични промени в политическия, икономическия и обществено-социален живот поставят нови изисквания към здравеопазването. Повишават се очакванията на обществото към качеството на медицинските услуги, нарастват разходите за функциониране на здравната система и се появяват конкурентни отношения в отрасъла. Това налага използването на елементи, идеи и инструментариум от сферата на предприемачеството в здравеопазния сектор. Фирмената самостоятелност на болниците в България поставя техните управленски екипи пред сложни казуси и изисква управление, което осигурява изпълнението на тяхната мисия, на оцеляването им и бъдещото им развитие. Като неотменна част на системата на здравеопазването, те често пъти са предмет на реформи в рамките на здравния сектор, насочени към по-висока ефективност, равнопоставеност и подобряване на качеството. Проблемите за усъвършенстване и рационализиране на болничното управление се изследват и разработват интензивно и в страните с добре организирано здравеопазване, но за България те имат особена актуалност, поради дългосрочния характер на болничната реформа и силно изразените финансови затруднения. Успешни инструменти за управление на промяната в новите икономически условия се явяват проектите и развитието на проектната култура на институционално и индивидуално ниво. Управлението на промяната чрез проекти е ефективен, съвременен инструмент за успешното управление на дейността на болницата в непрекъснато променящата се пазарна среда и придобиването и реализацията на конкурентни предимства. В настоящото изследване фокусът е върху връзките между отделните елементи на проекта като инструмент за управление на промяната в лечебните заведения с акцент влиянието на стратегията на организацията при управлението на проекти. Крайната цел на цялостната дейност на всички лечебни заведения, включително на болниците, е постигането на по-добро здраве на хората чрез осигуряването на качествени и достъпни медицински услуги, както и на по-добри условия за работа на медицинските професионалисти, работещи в тях. Постигането на тaзи цел става по-възможно и по-ефективно чрез управление на проекти и изграждане на съвременна проектна култура.
dc.subjectmanagementen_US
dc.subjectprojectsen_US
dc.subjecthospitalen_US
dc.subjecthealth careen_US
dc.subjectreformsen_US
dc.subject.classificationИкономика и управление на здравеопазването / Healthcare Managementen_US
dc.titleManagement of Change Options through Projects and Development of Project Culture (The Example of St. Marina University Hospital – Varna) // Възможности за управление на промяната в болницата чрез проекти и развитие на проектна култура (на примера на УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варнаen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailoa@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of economics a​nd health care managementen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages218en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record