Show simple item record

dc.creatorGeorgieva, Antoaneta / Георгиева, Антоанетаen_US
dc.date.accessioned2019-08-09T09:27:58Z
dc.date.available2019-08-09T09:27:58Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/185
dc.description.abstract[EN] This dissertation studies the psychopharmacological effects of the phenolic acids chromogenic, frolic and gallic and the flavonoid quercetin applied at an equal relatively low dose to young/healthy rats. The effects of the phenolic acids chromogenic, frolic and gallic and of the flavonoid quercetin on the exploratory behavior and locomotor activity in young/healthy rats were investigated in comparative aspect and it was established for the first time that chromogenic acid and quercetin suppressed the exploratory behavior and locomotor activity of young/healthy rats. It was also observed that gallic acid suppressed this behavior and frolic acid had no effect on it. The effects of the phenolic acids chlorogenic, ferulic and gallic and of the flavonoid quercetin on learning and memory in young/healthy rats were investigated for the first time in comparative aspect and it was established that these substances improved learning and memory processes in the laboratory animals. The effects of the phenolic acids chlorogenic, ferulic and gallic and of the flavonoid quercetin on anxiety in young/healthy rats were investigated in comparative aspect and it was established for the first time that chlorogenic and gallic acid, applied subchronically to young/healthy rats at a relatively low dose had anxiolytic-like effect and ferulic acid had no effect on anxiety in the animals. It was also established that quercetin had anxiolytic-like effect in young/healthy rats. This research contributes to expanding the knowledge about the biological effects of the phenolic acids in healthy individuals. This may be helpful in promoting the healthy diet among the Bulgarian population and in introducing new natural products for the treatment of socially significant diseases like dementias and anxiety disorders. ///////// ///////// [BG] Дисертационният труд представлява научно проучване на психофармакологични ефекти на фенолните киселини хлорогенова, ферулова и галова и на флавоноида кверцетин, приложени в еднаква относително ниска доза при млади/здрави плъхове. За пръв път в сравнителен аспект са изследвани ефектите на фенолните киселини хлорогенова, ферулова и галова и на флавоноида кверцетин върху изследователското поведение и двигателната активност на млади/здрави плъхове, като за пръв път са установени потискащи ефекти на хлорогенова киселина и кверцетин върху двигателната активност при плъхове, потвърдени са данните за потискащия ефект на галова киселина и липсващия ефект на ферулова киселина върху тези показатели. За пръв път ефектите на фенолните киселини хлорогенова, ферулова и галова и на кверцетин върху паметта и обучението са изследвани в сравнителен аспект, като е установено, че изследваните вещества сравнимо подобряват паметовите и обучителни процеси при животните. За пръв път ефектите на фенолните киселини хлорогенова, ферулова и галова и на флавоноида кверцетин върху тревожното поведение на млади/здрави плъхове са изследвани в сравнителен аспект, като за пръв път са установени анксиолитично-подобни ефекти на хлорогенова и галова киселина при субхронично приложение в относително ниска доза, за пръв път са получени данни за липса на анксиолитично-подобен ефект на ферулова киселина при млади/здрави плъхове и са потвърдени данните за анксиолитично-подобния ефект на кверцетин. Направените проучвания допринасят за разширяване на познанията за биологичните свойства на фенолните киселини в условията на здрави индивиди, спомагат за промотиране на здравословното хранене сред населението и подпомагат търсенето на природни продукти за лечението на социално-значими заболявания като деменциите и тревожните разстройства.en_US
dc.subjectpharmacologyen_US
dc.subjectpsychopharmacologicalen_US
dc.subjectphenolic acidsen_US
dc.subjectflavonoid quercetinen_US
dc.subjectanxiolyticen_US
dc.subject.classificationФармакология, токсикология и фармакотерапия / Pharmacology, Toxicology and Pharmacotherapyen_US
dc.titlePsychopharmacological Effects of Phenolic Acids in Experimental Pharmacological Studies // Психофармакологични ефекти на фенолни киселини в експериментални фармакологични проучванияen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailantoaneta.georgieva@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of Preclinical and Clinical Pharmacologyen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages163en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record