Show simple item record

dc.creatorTomov, Dimitar / Томов, Димитърen_US
dc.date.accessioned2019-08-09T09:27:37Z
dc.date.available2019-08-09T09:27:37Z
dc.date.issued2008en_US
dc.identifier.issn1310-6341en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/181
dc.description.abstract[EN] Problem-oriented scientometric investigations of the institutionalization, interdisciplinarity and internationalization of science contribute to enhancement of the quality and effectiveness of research activity at the forefront of science. Recently, the interest in the community-acquired pneumonia (CAP) impetuously runs high that leads to a more intensive publication activity in the whole world. A retrospective on-line literature search on these problems in the data-bases (information portals) Web of Science (WoS), Scopus, EMBASE, and MEDLINE (through EBSCO) in 1985-2008 was carried out. The following indicators were analyzed: number of abstracted publications per years; languages of publications; number of authors of these publications; number of countries of these authors; number of journals with these publications;document types; publications by Bulgarian authors;number of authors’ scientific institutions; authors and institutions presenting with the greatest number of publications as well as most-commonly cited authors. The total number of abstracted publications is 8748 in Scopus, 8009 in EMBASE, 6766 in WoS, and 4213 in MEDLINE. The numbers of abstracts, authors, journals, and institutions rise uninterruptedly. The journals Clinical Infectious Diseases and Chest, the University of Pittsburgh and Winthrop University Hospital as well as the most productive and most commonly cited authors T. J. Marrie (Canada), A.Torres (Spain) and T. M. File (US A) have been sharply outlined. Bulgaria presents only with 8 articles in 5 Bulgarian journals and with two articles in one eminent foreign journal. The created bibliographic and abstracting data-base can be used by Bulgarian investigators of the problems of CAP for the purposes of fruitful international collaboration.. /////////// /////////// [BG] Проблемно-ориентираните наукометрични проучвания върху институционализацията, интердисциплинизацията и интернационализацията на науката допринасят за повишаване на качеството и ефективността на научно-изследователската дейност на предния фронт на науката. Напоследък интересът към пневмонията, придобита в обществото (ППО), нараства стремително, което води до все по-интензивна публикационна активност в целия свят. Проведено е ретроспективно търсене на литературата по тази проблематика в базите-данни (информационните портали) Web of Science (WoS), Scopus, EMBASE иMEDLINE (чрез EBSCO) през 1985-2008 г. Анализирани са следните показатели: брой реферирани публикации по години; езици на публикациите; брой автори на тези публикации;брой страни на тези автори; брой списания с тези публикации; типове документи; публикации от български автори; брой научни институции на авторите; автори и институции с най-голям брой публикации, както и най-цитирани автори. Общият брой на реферираните публикации в Scopus е 8748, в EMBASE - 8009, във WoS - 6766 и в MEDLINE - 4213. Броят на рефератите, авторите, списанията и институциите непрекъснато расте. Открояват се списанията Clinical Infectious Diseases и Chest, университетът в Питсбърг и университетската болница Уинтръп (САЩ) и учените T. J. Marrie (Канада), A. Torres (Испания) и T. M. File (САЩ), които са най-продуктивни и най-често цитирани. България е представена само с 8 статии в 5 български списания и с две статии в едно реномирано чуждо списание. Създадената библиографско-рефератна база-данни може да се използва от българските изследователи по проблемите на ППО за целите на ползотворното международното сътрудничество.en_US
dc.publisherJournal of the Heart-Lung Association - Varnaen_US
dc.relation.ispartofHeart - Lungen_US
dc.subjectcommunity-acquired pneumoniaen_US
dc.subjectscientific communicationsen_US
dc.subjectscience institutionalizationen_US
dc.subjectscientometricsen_US
dc.subjectinternational visibilityen_US
dc.subject.classificationНаукометрия, информационни ресурси / Scientometrics, Information Resourcesen_US
dc.titleInstitutionalization of research on community-acquired pneumonia // Институционализация на изследванията върху пневмонията, придобита в обществотоen_US
dc.typearticleen_US
eprmuv.creator.emaillibrary@mu-varna.bgen_US
eprmuv.pages45-54en_US
eprmuv.serial.number3-4en_US
eprmuv.serial.volume14en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record