Show simple item record

dc.creatorPandova, Mayaen_US
dc.creatorПандова, МайяBG
dc.date.accessioned2019-08-09T09:25:45Z
dc.date.available2019-08-09T09:25:45Z
dc.date.issued2012en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/160
dc.description.abstractThe study sets itself the objective to estimate the morbidity and cumulative incidence rates of visual impairment causing primary disability due to blindness among Kuwaiti nationals and its dynamic trend in a ten year period. Design: A.A national cross-sectional population-based study. B. A national population-based observational register of visual impairment study. Settings, participants and methods: A. 4945 participants (83,61 percent of the pre-calculated sample size), 2222 males (44,9 percent ) and 2723 females (55,1 percent ) from all governorates of Kuwait, underwent a detailed ophthalmologic examination, including measurement of best-corrected visual acuity , intraocular pressure assessment, anterior and posterior segment evaluation, and other instrumental tests as needed. B.A total of 700 incident cases of legal blindness, 421 males and 279 females, evaluated and registered by the Visual Disability Committee for the period of January 2000 to December 2009. Blindness, low vision and main causes were classified according to WHO ID-10 categories. Results: The prevalence of blindness was 0.22 percent (95 percent CI0.02 percent - 0.41 percent) for the males and 0.40 percent (95 percent CI 0.17 percent - 0.63 percent) for the females. Low vision prevalence was 0.63 percent (95 percent CI 0.30 percent - 0.95 percent) for the male population and 1.28 percent (95 percent CI 0.86 percent - 1.70 percent) for the females. The odds ratio for blindness and low vision was 1.98 fold for female gender for the total population and 3.884 for those over 40 years of age. Among males, blindness and low vision were associated with increasing age, reported low family income and being illiterate or having preschool education. Among females , blindness and low vision were associated with increasing age, being diabetic, being single, widow or divorced over the age of 40,reported elevated blood pressure , and low family income. Leading causes of blindness and low vision were cataract - 0.41 percent (0.14 percent - 0.68 percent) for the males and 0.55 percent (0.27 percent - 0.83 percent) for the females, and diabetic retinopathy0.05 percent (0.0 percent - 0.14 percent), for the male population and 0.40 percent (0.0.16 percent - 0.64 percent) for the females. Cumulative age-specific incidence rate of legal blindness per 100 000 person years of observation between 2000 and 2005 was 9.97 totally, 13.33 for the males and 6.69 for the females. It increased during the next 5 year period to 16.82 totally, 21.15 for the males and 12.65 for the females. Incidence of blindness was lowest in the age group below 20 years - 7.35 for the period 2000-2004, increasing to 18.64 for the next 5 years, among those from 21 to 40 increased from 10.65 to 15.89, double in the next one - from 41 to 60 years - from 14.80 to 28.68, and tripled among those above 61 -from 23.16 to 66.37. The majority of the patients had visual acuity of light perception to finger counting at 1 m, and males were twice more in all categories except the group with no light perception. The incidence of retinitis pigmentosa is highest, and it doubled from 1.93 to 4.39. End-stage diabetic eye complications rapidly increased to 2.29 and became second leading cause of blindness, followed by glaucoma with dramatic rise from 0.24 to 1.67. A national program for prevention of avoidable blindness is presented based on the leading causes of blindness, together with decentralization of qualified ophthalmic services involved, reshuffling of resources and personnel, sustainability of high professional care standards, social awareness and support.en_US
dc.description.abstractЦел: Оценка на болестността и първичната инвалидност поради слепота сред местното население на Кувейт и тяхната динамика в 10-годишен период. Организация, участници и методи : A. Национално трасверзално популационно проучване - 4945 участници ( 83.61 пр. от предварително изчислената извадка) ,2222 мъже и 2723 жени от всички общини на Кувейт, са изследвани през 2006-2008 г. за зрителна острота с пълна корекция, тонометрия и изследване на предния и заден сегмент ,както и други инструментални тестове при нужда. Б. Анализ на националния регистър на слепите и слабо зрящите от 2000 до 2009 година - общо 700 лица със слепота в границите на инвалидността ,421 мъже и 279 жени, първично освидетелствани от Комисията за зрителна инвалидност. Слепотата, слабото зрение и етиологията са класифицирани по категории според МКБ-10 Резултати : Болестността поради слепота е 0.22 пр. (95 пр. CI 0.02 пр. - 0.41 пр. ) при мъжете и 0.40 пр. (95 пр. CI 0.17 пр. - 0.63 пр. ) при жените. Болестността поради слабо зрение е 0.63 пр. (95 пр. CI 0.30 пр. - 0.95 пр. ) при мъжете и 1.28 пр. (95 пр. CI 0.86 пр. - 1.70 пр. )при жените. Съотношението на шансовете за слепота и слабо зрение мъже: жени е 1:1.98 за цялото население, и 1:3.884 при тези над 40 години. При мъжете ,слепотата и слабото зрение се асоциират по важност с нарастване на възрастта, ниски семейни доходи и неграмотност или малограмотност. При жените ,слепотата и слабото зрение се асоциират по важност с нарастване на възрастта, диабет, самотно живеещи над 40 годишна възраст, хипертония и ниски семейни доходи. Основни причини за слепота и слабо зрение са катаракта - 0.41 пр. (0.14 пр. - 0.68 пр. ) при мъжете и 0.55 пр. ( 0.27 пр. - 0.83 пр. ) при жените, и диабетна ретинопатия - 0.05 пр. ( 0.0 пр. - 0.14 пр. ), при мъжете и 0.40 пр. ( 0.0.16 пр. - 0.64 пр. ) при жените. Кумулативната възрастово -специфична първична инвалидност на 100 000 човекогодини на наблюдение от 2000г. до 2005г. е 9.97 общо ,13.33 при мъжете и 6.69 при жените. Тя се увеличава през следващите 5 години до 16.82 общо, 21.15 при мъжете и 12.65 при жените. Първичната инвалидност е най-ниска при лицата под 20 годишна възраст - 7.35 за периода 2000-2004, която се увеличава до 18.64 през следващите 5 години; при лицата от 20 до 40 години тя се увеличава от 10.65 до 15.89; удвоява се в следващата група - от 41 до 60 години - от 14.80 до 28.68, и се утроява при лицата над 61 - от 23.16 на 66.37. Болшинството пациенти са със зрение от прецепция на светлина до броене на пръсти, и мъжете са двукратно повече във всички категории с изключение на групата с липса на перцепция на светлина. Най-висока е първичната инвалидност поради пигментен ретинит и тя се удвоява от 1.93 до 4.39.Диабетните усложнения в окото бързо се увеличават до 2.29 и са на второ място, следвани от глаукомно болните, които се увеличават 7-кратно от 0.24 до 1.67. Разработена е национална програма за превенция на предотвратимата слепота според водещите заболявания, която предвижда децентрализация на специализираната офталмологична помощ, прегрупиране на ресурсите и кадрите, повишаване на професионалните стандарти и колаборация с обществеността.BG
dc.subjectblindnessen_US
dc.subjectlow visionen_US
dc.subjectvisual impairmenten_US
dc.subjectdisabilityen_US
dc.subjectretinitis pigmentosaen_US
dc.subject.classificationХигиена и епидемиология / Hygiene and Epidemiologyen_US
dc.titleEpidemiology of Blindness and Low Vision in Kuwait // Епидемиология на слепотата и слабото зрение в националното население на Кувейтen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailoa@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of social medicine and health care organizationen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages287en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record