Show simple item record

dc.creatorPoli Radusheva / Поли Радушева
dc.date.accessioned2021-10-26T13:25:40Z
dc.date.available2021-10-26T13:25:40Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/1564
dc.description.abstractThis thesis aims to apply the methods of photonics as qualitative and semi-quantitative tools for studying the relationship between optical properties and antioxidant effect of extracts and juices of medicinal plants in connection with their use in the manufacture of food supplements, pharmaceuticals or cosmetics. A method for recording fluorescence spectra for qualitative and semi-quantitative determination of compounds with antioxidant effect in extracts of medicinal plants has been adapted and applied. In order to detect correlations between the parameters of applied photonics and the substances contributing to the antioxidant activity, results were obtained for the total content of anthocyanins, polyphenolic compounds and antioxidant activity. It has been proven that the intensity of the fluorescent emission maxima of lingonberry, cornel and raspberry fruit juices correlates with their antioxidant activity, determined by different methods. The optical properties of a natural wood syrup rich in phenolic components were studied for the first time. Fluorescent spectra can be used for the qualitative determination of pigments and some vitamins, and the concentration of phenolic compounds correlates well with the colour of the syrup. Applied photonics can be used for qualitative determination of fatty acid composition, pigments, chlorophyll content and primary and secondary oxidation products during storage and processing of oils.en_US
dc.description.abstractЦелта на дисертационният труд е прилагане на методите на фотониката като качествени и полуколичествени средства за изследване на връзките между оптичните свойства и антиоксидантния ефект на екстракти и сокове от лечебни растения във връзка с използването им при производството на хранителни добавки, фармацевтични или козметични продукти. Адаптирана и приложена е методика за регистриране на флуоресцентни спектри за качествено и полуколичествено определяне на съединения с антиоксидантен ефект в екстракти от лечебни растения. С цел откриване на корелации между параметрите на приложната фотоника и веществата, допринасящи за антиоксидантната активност са получени резултати за общото съдържание на антоцианини, полифенолни съединения и антиоксидантната активност. Доказано е, че интензитетът на флуоресцентните емисионни максимуми на сокове от плодове на червени боровинки, малини и дренки корелират с тяхната антиоксидантна активност, определена по различни методи. За първи път са изследвани оптичните свойства на натурален дървесен сироп, богат на фенолни компоненти. Флуоресцентните спектри могат да се използват за качествено определяне на пигменти и някои витамини, а концентрацията на фенолните съединения корелира добре с цвета на сиропа. Приложната фотоника може да бъде използвана за качествено определяне на мастно-киселинния състав, пигменти, съдържание на хлорофил и първичните и вторични продукти на окисление в хода на съхранение и обработка на маслата.BG
dc.publisherMedical University of Varnaen_US
dc.subjectphotonicsen_US
dc.subjectoptical propertiesen_US
dc.subjectantioxidant activityen_US
dc.subjectmedicinal plantsen_US
dc.subjectfood supplementsen_US
dc.subject.classificationМедицинска физика / Medical Physicsen_US
dc.titleResearch on the Correlation between the Optical Properties and Antioxidant Effect of Extracts and Juices of Traditional Medicinal Plants Using the Methods of Applied Photonics // Проучване на връзката оптични свойства – антиоксидантен ефект на екстракти и сокове от традиционни лечебни растения чрез методите на приложната фотоникаen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailradusheva@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по физика и биофизика / Department of Physics and Biophysicsen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages136en_US
eprmuv.publication.placeVarnaen_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record