Show simple item record

dc.creatorZhanina Ivanova / Жанина Иванова
dc.date.accessioned2021-10-26T13:17:40Z
dc.date.available2021-10-26T13:17:40Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/1562
dc.description.abstractBlood transfusions and blood components play an essential role in providing medical care to victims of disasters caused by natural and human factors. Depending on the type of event and the related injuries, a number of victims need sufficient blood components to be provided in a timely manner. In order to respond effectively to a disaster, many of the activities typically involved in the provision and use of blood components need to be adapted to the characteristics of the situation itself. A significant proportion of disaster blood donations are due to the large increase in the number of donors for the first time, but unfortunately, a tiny percentage of these donors return for re-donation as highly motivated donors. Although the usual low return means the absence of a significant number of donors, the increased number of donors for the first time makes it possible to increase the absolute number of regular donors. When analysing the information from the literature review, the need to study the problem with the specifics of collection, processing and use of blood and blood components in emergencies was clearly outlined. There is documented data and experience in summarising them will contribute to the improvement of systems in protecting human life in the event of a disaster. The thesis aims to study the need for blood and blood components in emergencies, the readiness of different groups of the population to become blood donors if necessary, the mechanisms for providing blood and blood components and based on this to propose an algorithm for the organisation of providing them in case of emergencies.en_US
dc.description.abstractПреливането на кръв и кръвни съставки играе съществена роля в предоставянето на медицински грижи за жертвите на бедствия, причинени от природни и човешки фактори. В зависимост от вида на събитието и свързаните с него наранявания редица пострадали имат нужда от кръвните съставки, които да бъдат достатъчни и навреме осигурени. За да се реагира ефективно на бедствието, много от дейностите, които обикновено участват в осигуряването и използването на кръвни съставки, трябва да бъдат адаптирани по отношение на характеристиките на самата ситуация. Значителна част от даряванията на кръв при бедствия се дължи на голямото увеличение на броя на донорите за пръв път, но за съжаление много малък процент от тези дарители се връщат за повторно даряване като високо мотивирани донори. Въпреки че обичайната ниска възвръщаемост означава липса на значителна част донори, увеличеният брой на донорите за пръв път дава възможност да се увеличи абсолютният брой на редовните дарители. При анализиране на информацията от литературния обзор ясно се очерта необходимостта от изследване на проблема със спецификата на набиране, обработка и използване на кръв и кръвни съставки при бедствени ситуации. Съществуват документирани данни и опит за обобщаването им ще допринесе за подобряването на системите при опазване на човешкият живот при бедствие. Целта на настоящия дисертационен труд е да се изследва необходимостта от кръв и кръвни съставки при бедствени ситуации, готовността на различни групи от населението да станат кръводарители при необходимост, механизмите за осигуряване на кръв и кръвни съставки и въз основа на това да се предложи алгоритъм за организацията на осигуряването им в случаи на бедствени ситуации.BG
dc.publisherMedical University of Varnaen_US
dc.subjectdisasteren_US
dc.subjectemergencyen_US
dc.subjectvictimsen_US
dc.subjectdonorsen_US
dc.subjectblood transfusionsen_US
dc.subjectblood componentsen_US
dc.subject.classificationМедицина на бедствените ситуации / Disaster Medicineen_US
dc.titleProvision of Blood and Blood Components in the Event Of Emergencies // Осигуряване на кръв и кръвни съставки в случай на бедствени ситуацииen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailoa@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по медицина на бедствените ситуации и морска медицина / Department of Disaster Medicine and Marine Medicineen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages188en_US
eprmuv.publication.placeVarnaen_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record