Show simple item record

dc.creatorСидерова, МираBG
dc.creatorSiderova, MiraEN
dc.date.accessioned2019-08-09T09:24:42Z
dc.date.available2019-08-09T09:24:42Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/148
dc.description.abstractЦелта на проучването е да оцени предиктивната стойност на някои ултразвукови, еластографски, цитоморфологични и имунохистохимични характеристики в диференциалната диагноза на тиреодните възли. Проспективно са изследвани 1483 пациента с възлеста струма. Събраните данни сочат, че тънкоиглената биопсия с цитологично изследване е най-чувствителният (90,32) самостоятелно използван предоперативен метод за откриване на първичен или метастичен рак в щитовидната жлеза. Акцентът в ултразвуковото (УЗ) изследване при възлеста струма трябва да бъде търсенето на УЗ белези за малигненост. Според нашите резултати такива се явяват солидната хипоехогенна структура, неравните граници на възела, наличието на микрокалцификати, по-голям предно-заден от напречен размер и интранодулерният кръвоток, поради сигнификантно по-високата им честота при злокачествените възли. Наличието на 3 или повече УЗ критерия за малигненост достига 65,06 чувствителност и 97,39 специфичност в разграничаването на злокачествените от доброкачествените нодули. Нашите данни сочат, че прогностичната стойност на УЗ изследване може да бъде повишена при запазване на неинвазивния му характер чрез тиреоидната еластография, измерваща еластичността на възлите. При използване на 5-скорова система, скоровете с висока еластичност (скор 1 и 2) се свързват с бенигнения характер на възлите, а скоровете с ниска еластичност (скор 4 и 5) с малигнената им природа. При комбиниране на B-mode УЗ изследване с еластография чувствителността нараства до 90 при специфичност от 96,67. Така тази комбинация от два неинвазивни метода достига чувствителността на биопсичното изследване. Някои ограничения на тези методи, както и трудни в диагностично отношение случаи могат да бъдат решени и с допълнително имунохистохимично изследване на молекулни маркери, които са абнормно експресирани в злокачествените възли. Най-подходящо е използването на имунохистохимичен панел от Galectin-3, Cytokeratin-19 и HBME1, които се позитивират в различните варианти на папиларния, фоликуларния и анапластичния карцином, както и в лимфни метастази от първичен тиреоиден рак. При съмнение за онкоцитарен тумор към този панел следва да се добави Fibronectin-1, разграничаващ успешно Хъртъл-клетъчния карцином от аденом.BG
dc.description.abstractThis research assesses the predictive value of some sonographic, elastographic, cytomorphological and immunohistochemical characteristics for the differential diagnosis of thyroid nodules. 1483 patients with nodular thyroid disease were included in this prospective study. Data collected point out fine needle aspiration biopsy (FNAB) as the most sensitive single preoperative method for detection of primary or metastatic cancer in the thyroid gland. The ultrasound (US) evaluation should be focused on detection of US features suggestive of malignancy. Solid hypoechoic structure, irregular margins, microcalcifications, taller-than-wide shape, intranodular vascularity appear to be suggestive of thyroid malignancy due to their significantly higher prevalence in malignant nodules, as per results achieved. The presence of three or more of these US features reaches sensitivity of 65,06 and specificity of 97,39 in discrimination between malignant and benign nodules. Our results indicate that the prognostic value of the ultrasound could be increased by the method of thyroid elastography measuring the elasticity of the nodules. By using a 5-scoring system, the scores of high elasticity (score 1 and 2) are associated with benign character of the nodules, whereas the low elasticity scores (score 4 and 5) with their malignant nature. Combining B-mode US evaluation with elastography leads to an increase of sensitivity up to 90 with specificity of 96,67. Thus, the combination of two noninvasive methods reaches the sensitivity of thyroid biopsy. Some limitations of the above mentioned methods as well as diagnostically difficult cases could be resolved by additional immunohistochemical analysis of molecular markers which are abnormally expressed in malignant nodules. As best practice we suggest an immunohistochemical panel of Galectin-3, Cytokeratin-19 and HBME1, which are positive in different variants of papillary, follicular and anaplastic thyroid cancer, as well as in lymph node metastasis from primary thyroid carcinoma. In cases of suspected oncocytic tumors Fibronectin-1 should be added to this panel in order to differentiate Hurthle-cell carcinoma from adenoma.en_US
dc.publisherMedical University of Varnaen_US
dc.subjectThyroid nodulesen_US
dc.subjectimmunohistochemical markersen_US
dc.subjectFNABen_US
dc.subjectultrasound elastographyen_US
dc.subject.classificationВътрешни болести / Internal Diseasesen_US
dc.titleImmunohistochemical Markers and Ultrasound Elastography - New Diagnostic Options in the Assessment of Thyroid Nodules // Имунохистохимични маркери и ултразвукова еластография - нови диагностични възможности в уточняването на тиреоидните възлиen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailMira.Siderova@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentВтора катедра по вътрешни болести / Second Department of Internal Diseasesen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages140en_US
eprmuv.publication.placeVarnaen_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record