Show simple item record

dc.creatorTonchev, Tsvetan / Тончев, Цветанen_US
dc.date.accessioned2019-08-09T09:24:27Z
dc.date.available2019-08-09T09:24:27Z
dc.date.issued2006en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/145
dc.description.abstract[EN] The Karapandzic method is not familiar in Bulgarian practice. This thesis aims at its implementation as an independent method and in combination with other techniques for reconstruction of extensive post-resection defects. In pursuit of the outlined objective, 52 patients with malignant tumors of the lower lip were operated and tested at the Department of Maxillofacial and Neurosurgery –Varna, an affiliate of the Military Medical Academy Sofia, in the period 2001-2004. The clinical course in its early postoperative period determined the evaluation of the results, along with observation of oral sensitivity after reconstruction, functional anthropometry, pressure and vacuum creation options assessment, electromyography study and evaluation of the quality of life of the patients treated. Based on the results obtained, the method for treating patients with malignant tumors of the lower lip was assessed in terms of its reliability. Two modifications of the method improving the outcome of its application in its classical form are described, as well as debatable in terms of their surgery stages cases. Conclusions: Karapandzic method for lips reconstruction is a reliable solution for a significant percentage of cases with malignant tumors of the lower lip. The application of its variations and modifications enables the surgeon with favorable in their outcome alternatives. The percentage of postoperative complications in patients treated by the Karapandzic method is less compared to the control group. The rate of local relapse in operated patients of the study group is less than the one of the control group. Muscle flap motoric recovers, the recovery process being dependent on the size of the defect and the associated tissues mobilization, along with prior radiotherapy performed. Sensitivity of the reconstructed lip is restored shortly, close to the norm duration value. Oral hermetics is satisfactory recovered in most patients. Own anthropometric analysis shows that the average postoperative contractile ability of the reconstructed lip is close to that in healthy individuals. Quality of life of operated patients is excellent in way of functionality and in very good aesthetic aspect as per the survey conducted among them.en_US
dc.description.abstract[BG] Методът на Karapandzic не е познат в България. Основната цел на тази дисертация е прилагането му като самостоятелен метод и в комбинация с други техники за реконструкция при обширни пострезекционни дефекти. В изпълнение на поставената цел в Отделението по лицево-челюстна и неврохирургия на ББАЛ-Варна към ВМА София бяха оперирани и изследвани 52 болни със злокачествени новообразувания на долната устна през периода 2001-2004 година. Резултатите бяха оценени според клиничното протичане на ранния следоперативен период, изследване сетивността на устната след реконструкцията, функционална антропометрия, оценка на възможността за създаване на налягане и ваккуум, електромиографско изследване и оценка на качеството на живот на оперираните болни. Въз основа на получените резултати се прави заключение за надежността на метода при лечението на болни със злокачествени новообразувания на долната устна. Описани са две модификации на метода, които подобряват резултата от прилагането му в класическия му вид, както и в случаи, които са дискусионни по отношение етапите на оперативното лечение. Изводи: Методът на Karapandzic за реконструкция на устните е надежден като решение при значителен процент от случаите със злокачествени новообразувания на долна устна (ЗНДУ). Прилагането на разновидностите и модификациите му, позволява на хирурга да има на разположение алтернативно решение с много добри крайни резултати. При болните оперирани по метода на Karapandzic процентът на постоперативните усложнения е по- малък в сравнение с контролната група. Процентът на локалните рецидиви при оперираните болни от изследваната група е по-малък спрямо контролната група. Моториката на включения в ламбото мускул се възстановява, като степента на възстановяване е в зависимост от обема на дефекта и свързаната с него мобилизация на тъкани, както и от наличието на предхождащо лъчелечение. Сетивността на реконструираната устна се възстановява в кратки срокове в степен доближаваща се до нормата. Оралният херметизъм се възстановява в задоволителен обем при повечето болни. Собственият антропометричен анализ показва, че средната следоперативна съкратителна способност на реконструираната устна се доближава до тази при здрави индивиди. Качеството на живот на оперираните болни е отлично във функционален и много добро в естетичен аспект според получените резултати от анкетното проучване направено сред тях.BG
dc.subjectoralen_US
dc.subjectmaxillofacial surgeryen_US
dc.subjectlipen_US
dc.subjectreconstructionen_US
dc.subject‘Karapandzic method’en_US
dc.subject.classificationОрална и лицево-челюстна хирургия / Oral and Maxillofacial Surgeryen_US
dc.titleClinical and Functional Results in Lower Lip Reconstruction by the Karapandzic Method // Клинични и функционални резултати при пластика на долната устна по Karapandzicen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailmfstonchev@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of Oral and Maxillofacial Surgery and Specialized Imaging Diagnosticsen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages146en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record