Show simple item record

dc.creatorAntonia Atanassova / Антония Атанасова
dc.date.accessioned2021-09-01T08:05:01Z
dc.date.available2021-09-01T08:05:01Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/1425
dc.description.abstractInflammatory bowel diseases (IBD) are complex diseases with unclear pathogenesis. IBD are based on chronic inflammation and altered immune responses. Microribonucleic acids (miRNAs) are small 21-24 nucleotide double-stranded RNA molecules which, with the help of a complex of proteins, can cause cleavage of certain information RNAs (and RNAs) molecules being their targets. This process causes RNA silencing of the relevant genes. These small non-coding RNAs in cells are called microribonucleic acids. Numerous studies have shown that miRNAs play a significant role in each stage of inflammation. They are involved in the differentiation, regulation, and cellular signalling of the innate and acquired immune system, the control of enterocyte barrier function, negative feedback on various signalling pathways associated with inflammation, the control of apoptosis and autophagy processes, dysplasia, in cell death, division and angiogenesis. Given all these characteristics, as well as the possibilities offered by studies in the field of miRNAs expression in patients with IBD, a need for a study group of patients with Crohn's disease (CD) and ulcerative colitis (UC) arose, so that the role of their expression in diagnosis, follow-up and treatment could be determined. The thesis aims to study and evaluate the serum expression of some miRNAs in patients with chronic inflammatory bowel diseases.en_US
dc.description.abstractВъзпалителните болести на червата (IBD) са сложни заболявания с неясна патогенеза. В основата на IBD стои хронично възпаление и променени имунни реакции. Микрорибонуклеиновите киселини (miRNAs) са малки 21-24 нуклеотидни двуверижни RNA молекули, които с помощта на комплекс от белтъци могат да предизвикат нарязване на определени информационни RNAs молекули, които се явяват техни мишени. Този процес предизвиква RNA заглушаване на съответните гени. Тези малки некодиращи белтъци RNAs в клетките се наричат микрорибонуклеинови киселини. Множество проучвания разкриват, че miRNAs играят съществена роля във всеки един етап от възпалението. Те участват в диференциацията, регулирането и клетъчната сигнализация на вродената и придобита имунна система, контрола на бариерната функция на ентероцитите, негативната обратна връзка върху различни сигнални пътища, свързани с възпалението, контрола на процесите на апоптоза и автофагия, дисплазия, клетъчна смърт, делене и ангиогенеза. Данните от литературата остават доста противоречиви поради различните източници на miRNAs, пациентите, от които са взети съответните проби са в стадий на активност или ремисия, с различна давност на заболяването и терапевтични режими. Като се имат предвид всички тези особености, както и възможностите, които предоставят изследванията в областта на експресията на miRNAs при пациенти с IBD, възникна необходимостта от изследването им сред група от пациенти с болест на Крон и язвен колит за да се определи ролята на експресията им при диагностика, проследяване и лечение. Целта на настоящия дисертационен труд е да се изследва и оцени серумната експресия на някои miRNAs при пациенти с хронични възпалителни болести на червата.BG
dc.publisherMedical University of Varnaen_US
dc.subjectInflammatory bowel diseases (IBD)en_US
dc.subjectmicroribonucleic acidsen_US
dc.subjectchronic inflammationen_US
dc.subjectCrohn's diseaseen_US
dc.subject.classificationАнатомия, клетъчна биология и генетика / Anatomy, Cell Biology and Geneticsen_US
dc.subject.classificationГастроентерология / Gastroenterologyen_US
dc.titleSerum Expression of Microribonucleic Acids in Patients with Chronic Inflammatory Bowel Diseases // Серумната експресия на микрорибонуклеинови киселини при пациенти с хронични възпалителни заболявания на черватаen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailantonia.atanasova@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по анатомия и клетъчна биология / Department of Anatomy and Cell Biologyen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages223en_US
eprmuv.publication.placeVarnaen_US
eprmuv.thesis.degreedscen_US
eprmuv.thesis.typepost-doctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record