Show simple item record

dc.creatorKerekovska, Albena / Керековска, Албенаen_US
dc.date.accessioned2019-08-09T09:23:48Z
dc.date.available2019-08-09T09:23:48Z
dc.date.issued2005en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/138
dc.description.abstract[EN] Analyzing the porting process (transcultural transfer) of European policy on health promotion and tobacco control to Bulgarian context is the subject of this thesis. Along with it, we try to identify the difficulties in this process and develop a performance improvement approach. International comparative analysis between two countries - Bulgaria (as a recipient) and the UK (as a source of political experience), is the chosen setting to study the potentials of transferring global European health promotion policy to the Bulgarian context. Walt’s model analyzing the context, content, main actors and the process of political development, is applied in the study of health promotion and tobacco control policy. Hofstede’s model is used to characterize the national culture of each one of the two countries as a comparative basis for evaluating the cultural constraints and policy transfer options from Britain (as a typical representative of Western culture and traditions) to a different socio-cultural context of Bulgaria. Results achieved support the hypothesis that direct transfer of international policy messages on health promotion is inefficient, thus hindering its adoption and implementation in Bulgaria. The process can be substantially improved by appropriate transcultural interpretation of international political language and its adaptation to the specific socio-cultural characteristics of the particular national and local context of application. Options rendered for bringing the European political messages in the field of health promotion to Bulgarian reality, their adequate adaptation to local conditions, along with their better perception and application, are part of these studies as well. Formulating national health policy corresponding to the European one, but tailored by national specifics, is revealed in its perspectives. The developed approach for adaptation and effective transfer of international political messages at national and local level may be applicable to countries with similar to Bulgarian socio-cultural features, especially ones in process of negotiating to join the European Union. //////// //////// [BG] Целта на дисертационния труд е да се анализира процесът на пренасяне (транскултурален трансфер) на европейската политика за промоция на здраве и контрол на тютюнопушенето към български контекст; да се идентифицират трудностите в хода на този процес и се разработи подход за подобряване на ефективността му. За изучаване на възможностите за пренасяне на глобалната европейска политика за промоция на здраве към български контекст е използвана постановката на международен сравнителен анализ между две страни - България (като приемник) и Великобритания (като източник на политически опит). За анализиране на политиката за промоция на здраве и контрол на тютюнопушенето е приложен моделът на Уолт, анализиращ контекста, съдържанието, основните действащи лица и процеса на политическо развитие. Моделът на Хофстеде е използван за характеризиране на националната култура на двете сравнявани страни и основа за оценяване на културните ограничения и възможности за пренасяне на политика от Великобритания (страна - типичен представител на западната култура и традиции) към различния социо-културен контекст на България. Резултатите подкрепят хипотезата, че директното пренасяне на послания от международни политически документи в областта на здравната промоция е свързано с неефективното им възприемане и внедряване в България. Този процес може съществено да се подобри чрез подходяща транскултурална интерпретация на международния политически език и адаптиране към специфичните социо-културни особености на конкретния национален и локален контекст на приложение. Предоставени са възможности за доближаване на европейките политически послания от сферата на здравната промоция до българската действителност, адекватното им адаптиране към местните особености, както и по-доброто им възприемане и приложение у нас. Разкрити са перспективи за формулиране на национална здравна политика - съответстваща на глобалната европейска политика и съобразена със специфичните национални особености. Разработеният подход за адаптиране и ефективно пренасяне на международните политически послания на национално и локално ниво би бил приложим и към страни със сходни на България социо-културни особености, намиращи се в процес на преговаряне за членство в Европейския съюз.en_US
dc.subjectpublic healthen_US
dc.subjecthealth promotionen_US
dc.subjecttobacco controlen_US
dc.subjecttranscultural transferen_US
dc.subjectpolicyen_US
dc.subjectmessageen_US
dc.subjectsocio-culturalen_US
dc.subject.classificationСоциална медицина и организация на здравеопазването / Social Medicine and Organization of Healthcareen_US
dc.subject.classificationИкономика и управление на здравеопазването / Healthcare Managementen_US
dc.titleInternational Politics of Health Promotion and Tobacco Control - Improvement of the Process of Transcultural Transfer // Международна политика за промоция на здраве и контрол на тютюнопушенето - подобряване процеса на транскултурален трансферen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailkerekovska@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of social medicine and health care organizationen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages253en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record