Show simple item record

dc.creatorГосподинова-Близнакова, МаргаритаBG
dc.creatorGospodinova-Bliznakova, MargaritaEN
dc.date.accessioned2019-08-09T09:17:57Z
dc.date.available2019-08-09T09:17:57Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/134
dc.description.abstractСветът, включително и България, е навлязъл във фазата на демографска старост. Това означава повече лица в напреднала и старческа възраст, по-голямо натоварване на здравеопазните системи на всички държави и ангажирането на все по-големи финансови и икономически ресурси. Съвременната гериатрия представя стареенето като имунно остаряване, развиващо се под влияние на разнообразните фактори на околната среда - хранене, травми, жизнен стандарт, патогенни микроорганизми и др. Тази възраст е свързана с редица социално значими заболявания. Различни данни в литературата представят някои проблеми на стареенето, свързани с инфекции. Широки проспективни проучвания са направени за пневмониите, придобити в обществото и при институционализирани пациенти, за пикочните и раневи инфекции, бактериемията и ендокардитите при болни над 60 години. Потърсени са причинни връзки между инфекциозните агенти, тежестта на заболяванията и възрастта. Информацията в литературата за протичането на инфекциозните заболявания в тесен смисъл на думата е оскъдна. Като непроучени се очертават следните въпроси, свързани с контагиозните и неконтагиозни инфекциозни заболявания при възрастта 60+ : Не е известен броят на заболелите възрастни с инфекциозни заболявания у нас, във Варненски регион и в света. Данни съществуват по този въпрос за Америка (САЩ) и отчасти за Европа и Африка. Не са изяснени особеностите на протичане - клинични форми, усложненията и танатогенезата на инфекциозните заболявания при възрастни и стари хора. Няма единно становище за характера на възпалителния отговор в хода на инфекциозните болести при болни над 60 години. Не са проучени факторите, определящи промените в имунитета, свързани с възрастта и инфекциозните заболявания. Не е проучено значението на рисковите фактори, предразполагащи за инфекции при възрастни: начин на живот, хранене, физическа активност, съпътстващи заболявания. Не намерихме данни за наличието на алгоритми, протоколи и други стандарти за лечение на инфекциозните заболявания при болните на 60+. Липсата на яснота по тези въпроси послужи за основание да проведем по- задълбочено проучване върху някои по-често срещани инфекциозни заболявания при болни в напреднала и старческа възраст у нас.BG
dc.description.abstractThe world, Bulgaria included, has reached the stage of demographic adulthood. The above implies a higher number of elderly, a greater burden on health care systems of all countries, and the commitment of increasing financial and economic resources. Modern geriatrics presents aging as immune aging, developing under the influence of various environmental factors - nutrition, injuries, standard of living, pathogenic microorganisms, etc. Old age is associated with a number of socially significant diseases. Various data in literature present some infections related issues of aging. Pneumonia developed within in the community and in institutionalized patients, urinary and wound infections, bacteremia and endocarditis in patients over 60 years, have been subject of extensive prospective studies. Causal links between infectious agents, severity of illness and age have been analyzed. Literature available about the progress of infectious diseases in its narrow sense is scarce. The following issues related to contagious and noncontagious infectious diseases at the of age 60+ seem to be insufficiently explored: unknown number of adults in the country, in the Varna region or the world infected with infectious diseases; data on the subject are available for America (USA) and partially for Europe and Africa; disease course characteristics are not clear - clinical forms, complications and tanatogensis of infectious diseases in adults and elderly; there is no consensus about the nature of the inflammatory response in the course of infectious diseases in patients over 60 years; determinants of changes in immunity, age-related and infectious diseases have not been studied. The importance of risk factors predisposing to infection in adults: lifestyle, nutrition, physical activity, comorbidities has not been researched. We found no evidence of algorithms, protocols and other standards for the treatment of infectious diseases in people of 60+. Lack of clarity on these issues serve as a basis for more extensive research on some of the common infectious diseases the elderly in our country.en_US
dc.publisherMedical University of Varnaen_US
dc.subjectgeriatricsen_US
dc.subjectinfectiousen_US
dc.subjectageen_US
dc.subject.classificationИнфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология / Infectious diseases, Parasitology, Dermatovenereologyen_US
dc.titleStudies on the Specifics in the Course of Some Infectious Diseases in 60+ Adults // Проучвания върху особеностите в протичането на някои инфекциозни заболявания при възрастни над 60 годиниen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailmargarita.bliznakova@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология / Department of Infectious Diseases, Parasitology and Dermatovenereologyen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages300en_US
eprmuv.publication.placeVarnaen_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record