Show simple item record

dc.creatorГрупчева, ХристинаBG
dc.creatorGrupcheva, ChristinaEN
dc.date.accessioned2019-08-09T09:17:46Z
dc.date.available2019-08-09T09:17:46Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/132
dc.description.abstractГлавна цел на настоящото проучване е да се тестват и установят стандарти за добра контактологична практика в България, съобразени с Европейската и световната контактология чрез: определяне на познанията за контактните лещи сред популацията в България и на Балканите, дефиниране на характеристиките на контактологичната практика в България, създаване на методология за изследване на пациентите, носещи контактни лещи, определяне контактните лещи не само като средство за корекция на зрението, а и като средство за подобряване на качеството на живот и анализиране на възможностите за консервативно повлияване на качеството на живот на пациентите с кератоконус, определяне на честотата на усложненията от носене на контактните лещи и оптималните средства за диагностика и профилактика. Методология На база анкетни проучвания са анализирани мненията на 400 пациенти, носещи контактни лещи и още 890 напасвания, извършени от 99 контактолози. Ефектът на лещите върху качеството на зрението е обследван при 40 пациенти (80 очи), усложненията са анализирани при проследяване на 1000 пациенти, носещи контактни лещи, слъзният филм е изследван при 100 пациенти (200 очи), терапевтични лещи са приложени при 92 пациенти (101 очи), проследени са и 130 пациенти с кератоконус (248 очи). За целите на проучванията са използвани новосъздадени и адаптирани въпросници, използвани са класически клинични методи, както и система за динамично определяне на зрителната острота (CVS), слит-сканираща роговична топография, аберометрия и два новосъздадени теста — тест за стабилност на слъзния филм и скала за количествен анализ на усложненията. Резултати Пациентите, които носят контактни лещи имат тенденция в поне 84% това да продължава повече от 1 година, като 25% от пациентите носят лещи повече от 11 години. Интересен е фактът, че 27% от пациентите твърдят, че не са чували за усложнения от контактните лещи. Всичките 25% обаче, които са имали някаква форма на усложнение са посочили, че знаят за усложненията от контактните лещи. Общата удовлетвореност на пациентите от контактните лещи е много висока и достига максимум в 56% от случаите. Българските пациенти, носещи контактни лещи са сравнително млади — 28.2±29.5 години, като преобладава женския пол 73%. Първичните пациенти са 40%, а интермитентно носят контактните си лещи само 2%. В България газпроницаемите лещи достигат 13%, а силикон-хидрогелните лещи са само 9% от напасванията и 14% от напасването на меки контактни лещи. Лещи за удължено носене има при 11% от случаите, а конвенционалните лещи се предпочитат в 65% от случаите. За качеството на зрение има значение както дизайнът, така и материалът, от който са изработени контактните лещи, а оценката му може да стане обективно (аберометрия) и субективно (изследване на контрастната чувствителност). Общият брой на отчетени усложнения е 45 случая (4.5%). За периода без клинични усложнения от контактни лещи са се отказали 32 индивида (3.2%), като 12 от тях (37 %) са избрали рефрактивната хирургия. Предложеното приспособление за оценка на усложненията е приложено от 20 водещи специалисти и е оценено положително (оценка 4.5 от максимум 5.0). Изследването на слъзния филм е ключово за пациентите, носещи контактни лещи. Тестът за стабилност на слъзния филм е значително по-показателен за патологичните промени от индекса на очната протекция при нормални индивиди, това определя и смисъла от използването на този нов, лесно изпълним и лесно измерим тест в клиничната практика. Пациентите третирани с терапевтични лещи демонстрират значително подобряване на комфорта и зрителната острота, като проучването показва и изключителна кооперативност от страна на третираните 92 пациенти. Резултатите от 24 месечно проследяване на пациентите с кератоконус демонстрират нуждата от промяна на параметрите при по-напредналите случаи, като до 90% от тежките форми изискват ежегодно „титриране” на характеристиките на контактните лещи. Заключения Добрата контактологична практика изисква приложение на съвременните методики за подбор и напасване на контактни лещи и използване на непрекъснато усъвършенстващите се продукти. Понастоящем в България има всички условия за развитие на контактологията на европейско и световно ниво.BG
dc.description.abstractThe study aims to evaluate and establish standards for contact lens practice of excellence in Bulgaria, following the European and international guidelines, and including: evaluation of the public knowledge and awareness about contact lenses in population across the Balkans, defining the main characteristics of the Bulgarian contact lens practice and developing an innovative methodology for contact lens patient evaluation and follow up, testing the properties of different contact lenses not only as modes for qualitative, but also quantitative improvement of the vision and evaluation of the new modalities for improvement the quality of vision and life of patients with keratoconus, evaluating the frequency of contact lens related complications and optimal modalities for diagnostics, evaluation, and follow up. Methodology These studies include large number of participants in different parts. Knowledge about contact lenses were analyzed on the basis of 400 questionnaires from Bulgaria, Croatia, Slovenia and Romania. Contact lens trends in Bulgaria were evaluated following 890 fits from 99 specialist. Visual function of 40 (80 eyes) mild to moderately myopic was followed and modified by fitting various contact lenses. Complications are analyzed on the basis of 1000 subjects followed for 24 months. Tear film was clinically examined in 100 volunteers (200 eyes). Therapeutic lenses are applied following specially designed criteria in 92 patients (101 eyes). The study also includes130 (248 eyes), patients with keratoconus, evaluated over minimum of 24 months. Study methods includes modified and newly designed questionnaires, classic clinical methods and special investigations such as slit scanning topography, wave front analysis, central vision screener (CVS) and special tests for the tear film evaluation. The study proposed two novel simple tests – ruler for quantitative analysis of the complication and test for tear film stability. Results In these studies up to 84% of patients wear contact lenses for more than 1 year and 25% more than 11 years. Interestingly, 27% of patients admitted that they are not aware of contact lens complications, however, all of the 25% experiencing complications were well informed about possible complications. The overall satisfaction from contact lenses reaches 56%. In Bulgaria the mean age of contact lens wearers is 28.2±9.5 years with predominance of the female gender 73 %. First time wearers are 40%, but the intermittent wearers are only 2%. In Bulgaria RGP lenses are up to %, however silicone-hydrogels are no more than 9% of all fits and 14% of soft lens fits. Conventional lenses are lenses of choice in 65% of all fits. Lenses are recommended on extended wear regiment in 11% of cases. For quality of vision the most important properties are lens material and design, and evaluation on lens performance in the clinic may be done objectively by wave front analysis and subjectively evaluating the contrast vision. Complications are encountered in 45 cases (4.5%). For the period of the study evaluation there were 32 drop outs (3.2%), because of complications. Only 12 of those dropouts (37 %) selected refractive surgery as a mode of correction. For quantitative evaluation of the complications a special ruler was proposed. The utilization of the ruler was rated by 20 experienced examiners with a mean score of 4.5 out of 5.0. Evaluation of the tear film is a key investigation for all contact lens patients. The proposed test for tear film stability is easy and more informative then all other tests. The patients treated with therapeutic lenses had significant improvement of the comfort and vision. The keratoconus studies demonstrated that in 24 months 90% of advanced keratoconus patients require change of the lens parameters, which means that those patients must be followed up closely. Conclusions Outstanding contact lens practice requires utilization of the contemporary clinical methods for lens selection and fitting and practical application of all new and improved products on the contact lens market. All studies highlighted that contact lens practice in Bulgaria is developing in order to reach the European and international standards.en_US
dc.publisherMedical University of Varnaen_US
dc.subjectcontact lensen_US
dc.subjecteyeen_US
dc.subjectocularen_US
dc.subjectvisionen_US
dc.subjectkeratoconusen_US
dc.subject.classificationОфталмология / Ophthalmologyen_US
dc.titleContact Lenses as Optical and Protective Element of the Front Ocular Surface. Issues and Future of Contactology in Bulgaria, the Balkans and Europe // Контактните лещи — оптичен и протективен елемент на предната очна повърхност. Контактологията в България, на Балканите и в Европа — проблеми и перспективиen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailhristina.grupcheva@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по очни болести и зрителни науки / Department of Ophthalmology and Visual Sciencesen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages333en_US
eprmuv.publication.placeVarnaen_US
eprmuv.thesis.degreedscen_US
eprmuv.thesis.typepostdoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record