Show simple item record

dc.creatorShishkov, Rinaldo / Шишков, Риналдоen_US
dc.date.accessioned2019-08-09T09:17:33Z
dc.date.available2019-08-09T09:17:33Z
dc.date.issued2012en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/130
dc.description.abstract[EN] This research was set to study some elements of the pathogenesis of paranoid schizophrenia and the potential role of the gene Cyclon/CCDC86 and BDNF. The patients investigated suffered from paranoid schizophrenia, non-atopic bronchial asthma, depressive syndrome and monopolar mania. Several investigations were performed: the expression of the gene Cyclon/CCDC86 and BDNF; bioavailability and rhythm of cortisol, sleep rhythm, quality of life, and structural brain abnormalities. Comorbidity between bronchial asthma, rheumatoid arthritis, schizophrenia and immune activity during the schizophrenia was a subject of this study as well. Results: Negative comorbidity between schizophrenia and bronchial asthma, rheumatoid arthritis and cancer, as well as between bronchial asthma and depressive syndrome, and monopolar mania, was found. MRI tests detected significant differences between the indicators of cortical atrophy in patients with schizophrenia and depression versus controls. Correlation was found with the ‘diagnosis’ indicator. With reference to the expression of the gene Cyclon in patients with schizophrenia and depression in peripheral blood, we determined some the difference between relapse and remission. In remission, the expression of gene Cyclon was lower than the controls, the lowest being in patients suffering from asthma. The expression of gene Cyclon in patients with schizophrenia in relapse was higher in the ones with predominant positive symptoms versus those with predominant negative symptoms. In adult monkey brains there was expression of Cyclon in neurons, glial and progenitor cells. In human brain there was a weaker expression in patients with schizophrenia versus controls. Examining the immune function of schizophrenia patients, we found a difference between patients in relapse and remission. The expression of BDNF in patients with schizophrenia and depression was lower in relapse versus remission, and was lower than the controls and asthma patients. The bioavailability of cortisol was higher in patients with schizophrenia versus controls. The cortisol rhythm in patients with schizophrenia had a tendency of ‘levelling’ in relapse and normalizing in remission. The quality of life and stressful events did not prove to be a significant factor for unlocking the schizophrenia and its course. On the other hand evidence of pathogenic relation between schizophrenia and depressive syndrome was established. It enriches the ‘two hit’ hypothesis for the pathogenesis of schizophrenia and shows the potential progenitor role of migration, synaptic plasticity, glial inflammation and reduction of brain tissue in areas, proved to be related with schizophrenia. /////// /////// [BG] Целта на проучването бе изследване звена от патогенезата на параноидната шизофрения и евентуалната роля на гена Cyclon/CCDC86, и BDNF в патогенетичния процес. Изследвани бяха страдащи от параноидна шизофрения; неатопична бронхиална астма ;депресивен синдром ; монополярна мания. Проучени са експресията на гена Cyclon/CCDC86 и BDNF, бионаличността и ритъма на кортизол, ритъма на съня, качеството на живот, структурно мозъчни промени. Проучена бе коморбидността между бронхиална астма, ревматоиден артрит и шизофрения,както и имунната активност при шизофрения. Резултати: подчертана отрицателна коморбидност между шизофрения и бронхиална астма, ревматоиден артрит и карцином, както и между бронхиална астма и депресивен синдром, и монополярна мания. Чрез ЯМР се установява значимо различие между показателите за корова атрофия при шизофрения и депресия спрямо контроли. То корелира с показателя "диагноза". По отношение експресия на ген cyclone, при шизофрения и депресия, в периферна кръв- различие между релапс и ремисия. В ремисия е по-ниска спрямо тези на контролите, а най-ниски при страдащите от астма. Експресията на cyclone при релапс на шизофрения е по- висока при пациентите с "предимно позитивна" спрямо тези с "предимно негативна" симптоматика. В мозък на маймуни- експресия на ген Cyclone - в неврони, глиални и прогениторни клетки. В човешки мозък - по-слаба активност при шизофрения спрямо контроли; Имунната функция при шизофрения -различие между релапс и ремисия. Експресията на BDNF при шизофрения и депресия е по-ниска в релапс спрямо ремисия и е по-ниска от тази на контролите и страдащите от астма. Бионаличността на кортизол е по-висока при шизофрения спрямо контроли. Кортизолов ритъм при шизофрения е с тенденция за "нивелиране" в релапс и нормализиране в ремисия. Качеството на живота и стресогенните събития - не показват съществено значение за отключване и хода на шизофренното заболяване. Проучването представя доказателства за наличие на патогенетична връзка между шизофрения и депресивен синдром. То обогатява two hit хипотезата за патогенезата на шизофренията и показва вероятната роля на прогениторна миграция, синаптична пластичност, глиалното възпаление и редукция на мозъчна тъкан в региони, доказано свързани с шизофрения.en_US
dc.subjectparanoid schizophreniaen_US
dc.subjectpathogenesisen_US
dc.subjectgene Cyclon/CCDC86 and BDNFen_US
dc.subjectdepressive syndromeen_US
dc.subject.classificationПсихиатрия и медицинска психология / Psychiatry and Medical Psychologyen_US
dc.titleSome Pathogenetic Aspects of Paranoid Schizophrenia // Някои патогенетични аспекти на параноидната шизофренияen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailrshishkov@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of Psychiatry and Medical Psychologyen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages335en_US
eprmuv.thesis.degreeotheren_US
eprmuv.thesis.typepostdoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record