Show simple item record

dc.creatorStela Dimitrova / Стела Димитрова
dc.date.accessioned2021-07-15T13:38:08Z
dc.date.available2021-07-15T13:38:08Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/1297
dc.description.abstractMyelofibrosis (MF) is a clonal haematological neoplasm with heterogeneous clinical manifestation, fibrotic tissue replacement of the haematopoiesis, bone marrow failure, extramedullary haematopoiesis, excessive splenomegaly and presence of severe anaemia. Impaired regulation of iron metabolism by dysregulation of hepcidin secretion is a suspected factor in the development of anaemia. These mechanisms are involved in the pathogenesis of anaemia in solid tumours, chronic inflammatory diseases, ageing, haematological neoplasms. A higher level of hepcidin has been demonstrated in patients with MF compared to healthy controls, which determines the severity of anaemia, blood transfusions dependence and is a sign of shortened survival. Cytokine dysregulation is also involved in the pathogenesis of anaemia in MF. Significantly increased levels of IL-8 and IL-6 were revealed. They are independent prognostic factors for survival. Patients with MF have significantly higher levels of hepcidin, IL-6 and IL-8 compared to a healthy population. They are independent prognostic factors for the development of anaemia. The risk model, including the combination of above-threshold values of the studied parameters and their relation with patient and disease characteristics, proves that at-risk patients are predominantly male, develop anaemia and thrombocytopenia; exhibit constitutional symptoms and are blood transfusion-dependent; have a disease duration > 1 year and are Jak2 V617F positive, with grade 3 fibrosis and ferritin values > 500 µg /l. Hepcidin, IL-6 and IL-8 have a potential indirect role in developing and exacerbating anaemia in MF. The three parameters may be additional risk factors for the evolution and outcome of the disease.en_US
dc.description.abstractМиелофиброзата (МФ) е клонална хематологична неоплазия с хетерогенна клинична изява, прояви на фибротично заместване на кръвотворенето, костно-мозъчна недостатъчност, екстрамедуларна хемопоеза, ексцесивна спленомегалия и наличие на тежък анемичен синдром. Подозиран фактор в развитието на анемия при МФ е нарушена регулация на желязната обмяна чрез повлияване секрецията на хепсидин. Тези механизми участват в патогенезата на анемия при солидни тумори, хронични възпалителни процеси, стареене, хематологични неоплазии. Доказва се по-високо ниво на хепсидин при пациенти с МФ в сравнение със здрави контроли, което определя тежестта на анемичния синдром, хемотрансфузиите и е белег за скъсена преживяемост. Цитокиновата дисрегулация също участва в патогенезата на анемичния синдром при МФ. Установени са сигнификантно увеличени нива на IL-8 и IL-6. Те са независим прогностичен фактор за преживяемост. Пациентите с МФ имат значимо по-високи нива на хепсидин, IL-6 и IL-8 в сравнение със здравата популация. Те са независим прогностичен фактор за развитието на анемия. Разработен рисков модел, включващ комбинацията от надпрагови стойности на изследваните параметри и връзката им с характеристики на пациента и заболяването, доказва, че рисковите пациенти са от мъжки пол, развиват анемия и тромбоцитопения; проявяват конституционални симптоми и са трансфузионно зависими; имат продължителност на заболяването > 1 година и са Jak2 V617F позитивни, с фиброза степен 3 и стойности на феритин > 500 µg/l. Хепсидин, IL-6 и IL-8 имат вероятна косвена роля във възникването и задълбочаването на анемичния синдром при МФ. Трите показателя могат да са допълнителни рискови фактори по отношение на еволюцията и изхода на заболяването.BG
dc.publisherMedical University of Varnaen_US
dc.subjectmyelofibrosisen_US
dc.subjecthaematological neoplasmen_US
dc.subjectanaemiaen_US
dc.subjectthrombocytopeniaen_US
dc.subject.classificationХематология / Haematologyen_US
dc.titlePrimary Myelofibrosis, Post-Erythremia Vera and Post- Essential Thrombocythemia Myelofibrosis - Impact of Inflammatory Cytokines (Interleukin 6, Interleukin 8) and Regulators of Iron Metabolism (Hepcidin) in The Pathogenesis of Anemic Syndrome // Първична, пост-еритремична, пост-тромбоцитемична миелофиброза - участието на инфламаторни цитокини (interleukin 6, interleukin 8) и регулаторите на железния метаболизъм (хепсидин) в патогенезата на анемичния синдромen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailStela.Dimitrova@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по вътрешни болести II / Second Department of Internal Diseases - Gastroenterology, Endocrinology, Nephrology, Haematologyen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages142en_US
eprmuv.publication.placeVarnaen_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record