Show simple item record

dc.creatorTomov, Dimitar / Томов, Димитърen_US
dc.date.accessioned2019-08-09T09:17:24Z
dc.date.available2019-08-09T09:17:24Z
dc.date.issued2010en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/128
dc.description.abstract[EN] Scientometric and historiographical analysis of the structure and dynamics of international scientific communications in view of interdisciplinary problematics of memory in humans and animals is performed in this study. Problem-oriented retrospective research covers a total of 43 specific memory issues - 5 disciplines, 9 narrow scientific problems, 14 diseases and conditions, 9 memory types and 6 combinations of problems, disciplines or diseases. Abstracts of relevant publications recorded in databases MEDLINE (1965-2004 years) and EMBASE (1980-2004) - via OVID; SCI Expanded (1980-2009), SSCI, CPCI-S and CPCI-SSH (1985-2009), Biological Abstracts and MEDLINE (1980-2007) – via The Web of Science portal, and PsycLit (on CD-ROM) (1884-1983) have been researched. Bibliometric, citation, linguistic and statistical analysis have been applied. The results achieved are summarized in 131 tables and 61 figures. Trends of dynamic increase in publishing, reference and citation activity are observed in terms of the analyzed memory problems. This involves the number of publications and authors, types and number of the respective institutions, number and thematic scope of journals, number of authors’ country of origin and journals’ country of origin. A specific generative mechanism of the origin and progressive development of closer scientific direction and relationships with other interdisciplinary fields has been established. Original ‘interdisciplinary index’ of journals has been approved. Specific constellations of scientometric-historiographical and linguistic indicators with significant socio-cognitive value are developed. Essential scientometric characteristics of the institutionalization of science are identified. It proved to be a stimulus for optimization of continuous quality improvement and efficiency of research. The diversification of institutionalized scientific structure types in modern interdisciplinary biomedical science is revealed in its international aspect. The international visibility of the Bulgarian scientific community has been highlighted in matters of its social importance. A model algorithm for cognitive and professional institutionalization of interdisciplinary research structure in a small country has been developed. /////// /////// [BG] Проведени са наукометрични и историографски анализи на структурата и динамиката на международните научни комуникации по интердисциплинарната проблематика на паметта при човека и животните. Проблемно-ориентираното ретроспективно търсене обхваща общо 43 конкретни проблема на паметта - 5 научни дисциплини, 9 тесни научни проблема, 14 заболявания и болестни състояния, 9 вида памет и 6 комбинации от проблеми, дисциплини или заболявания. Издирени са рефератите на релевантните публикации, отразени в базите-данни MEDLINE (1965-2004 г.) и EMBASE (1980-2004 г.) - чрез OVID; SCI Expanded (1980-2009 г.), SSCI, CPCI-S и CPCI-SSH (1985-2009 r.), Biological Abstracts и MEDLINE (1980-2007 г.) - чрез портала Web of Science, както и PsycLit (на CD-ROM) (1884-1983 г.). Приложени са методите на библиометричния, цитационен, лингвистичен и статистически анализ. Резултатите са систематизирани в 131 таблици и 61 фигури. Налице са тенденции на динамично нарастване на публикационната, рефератна и цитационна активност при анализираните проблеми на паметта - на броя на публикациите и на авторите им, на типовете и броя на институциите им, на броя и тематичния обхват на списанията, на броя на страните на авторите и на страните на списанията. Установен е специфичен генеративен механизъм за зараждането и прогресивното развитие на тясно научно направление и на взаимовръзките му с други интердисциплинарни области. Апробиран е оригинален "индекс на интер дисциплинността" на списанията. Разработени са специфични констелации от наукометрично-историографски и лингвистични показатели със значителна социо-познавателна стойност. Идентифицирани са същностните наукометрични характеристики на институционализацията на науката. Разкрита е стимулиращата роля на нейното оптимизиране за непрекъснатото повишаване на качеството и ефективността на научната дейност. Представено е разнообразяването на типовете институционализирани научни структури в съвременната интердисциплинарна биомедицинска наука в международен аспект. Откроена е международната видимост на българската научна общност по тази социално-значима проблематика. Разработен е примерен алгоритъм за познавателно и професионално институционализиране на интердисциплинарна научна структура в малка страна.en_US
dc.subjectmemoryen_US
dc.subjectscientometricen_US
dc.subjectinterdisciplinaryen_US
dc.subjectdatabasesen_US
dc.subjectdiversificationen_US
dc.subject.classificationНаукометрия, информационни ресурси / Scientometrics, Information Resourcesen_US
dc.titleInstitutionalization of interdisciplinary research in terms of internationalization (scientometric-historiographical aspects of ‘memory’) // Институционализация на интердисциплинарните изследвания в условията на интернационализация (наукометрично-историографски аспекти на проблема "памет")en_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emaillibrary@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of economics a​nd health care managementen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages320en_US
eprmuv.thesis.degreeotheren_US
eprmuv.thesis.typepostdoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record