Show simple item record

dc.creatorJeliazko Arabadjiev / Желязко Арабаджиев
dc.date.accessioned2021-06-15T13:17:38Z
dc.date.available2021-06-15T13:17:38Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/1197
dc.description.abstractBreast cancer (BC) is the most common malignancy in women worldwide. According to the World Health Organization (WHO), the incidence of breast cancer worldwide is about 2.1 million new cases diagnosed annually, and in Bulgaria about 4,000 new cases are registered annually. This means that in Bulgaria one in 16 women is likely to get BC. Recently, breast cancer is increasingly seen as an immunogenic tumour and as such, the immune system's response to cancer cells is of particular importance for the prognosis and treatment effect. Regarding the degree of lymphocytic infiltration as an expression of the immune response, the results of some clinical studies show that with increasing number of tumour-infiltrating lymphocytes in the tumour and stroma, overall survival (OS), disease-free survival (DFS) is prolonged. and improves the clinical response to treatment (eg with carboplatin, trastuzumab, etc.). However, along with published data on the positive effect of lymphocytic infiltrate around the tumour, in other clinical studies, such a correlation was not established. The dissertation examines the importance of lymphocytic infiltration of the tumour and peri-tumour stroma for overall survival and the effect of treatment, and assesses the possibility of developing an exemplary algorithm for assessing this factor for its application in clinical practice.en_US
dc.description.abstractРакът на гърдата (РГ) е най-честият злокачествен тумор при жените в света. По данни на Световната здравна организация (СЗО) в световен мащаб заболеваемостта от рак на гърдата е с около 2.1 млн. нови случаи, диагностицирани годишно, като в България годишно се регистрират около 4 000 нови случаи. В практически план, това означава, че в България една от всеки 16 жени има вероятност да се разболее от РГ. Отскоро, рака на гърдата се все повече се разглежда като имуногенен тумор и като такъв, отговорът на имунната система срещу раковите клетки е от особена важност за прогнозата и ефекта от лечението. По отношение на степенна на лимфоцитна инфилтрация, като израз на имунен отговор, резултатите от някои клинични проучвания доказват, че с нарастване на броя на тумор-инфилтриращи лимфоцити в тумора и стромата се удължава общата преживяемост (ОП), свободната от болест преживяемост (СБП) и се подобрява клиничният отговор към лечението (например с карбоплатин, трастузумаб и др.). Същевременно, наред с публикуваните данни за позитивно влияние на лимфоцитния инфилтрат около тумора, в други клинични проучвания, такава корелация не се установява. В дисертационният труд се проучва значението на лимфоцитната инфилтрация на тумора и пери-туморната строма за общата преживяемост и ефекта от лечение, както и се преценява възможността да се оформи примерен алгоритъм за оценка на този фактор за приложението му в клиничната практика.BG
dc.publisherMedical University of Varnaen_US
dc.subjectbreast canceren_US
dc.subjectlymphocytic infiltrationen_US
dc.subjectoverall survival (OS)en_US
dc.subjectdisease-free survival (DFS)en_US
dc.subject.classificationОнкология / Oncologyen_US
dc.titlePredictive and Prognostic Value of Tumour-Infiltrating Lymphocytes in Women with Breast Cancer // Предиктивна и прогностична стойност на тумор-инфилтриращите лимфоцити при жени с рак на млечната жлезаen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailoa@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по онкология / Department of Oncologyen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages122en_US
eprmuv.publication.placeVarnaen_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record