Show simple item record

dc.creatorValentina Aleksandrova / Валентина Александрова
dc.date.accessioned2021-05-28T15:39:37Z
dc.date.available2021-05-28T15:39:37Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/1160
dc.description.abstractA sufficient number of qualified staff in the field of public health (PH) is a problem that the world's health systems face at a time of pandemic. Appropriate training programs and a clear set of competencies are required to strengthen the capacity of working health professionals in Europe. We aim to study and analyse the Bachelor course of training of healthcare specialists in Bulgaria and Europe and the opportunities and barriers for their career development. The research is aimed at different groups of participants and institutions related to the training and career development of bachelors in the healthcare systems of Bulgaria and Europe and includes: higher education institutions; heads of public health institutions; and students enrolled in a master's program in health care. A thorough historical review of the legislation governing the establishment and development of health education in Bulgaria from the Liberation to the present day has been carried out. The survey results and the own theoretical analysis of training practices in European countries and Bulgaria have shown that the healthcare training in Bulgaria and Eastern Europe mainly focuses on prevention disciplines related to hygiene and epidemiology of infectious diseases and a significant number of clinical disciplines. The factors favouring or hindering the career development of health professionals in Bulgaria have been studied and analysed. The results are summarised after surveys among practising healthcare Bachelors through in-depth semi-structured interviews with managers in healthcare institutions. The career development of Public Health Inspectors, mediated by the normative framework, is also discussed.en_US
dc.description.abstractНаличието на достатъчно квалифицирани кадри в областта на общественото здраве (ОЗ) е проблем, с който здравните системи в света в този момент на пандемия най-трудно се справят. За укрепване на капацитета на работещите професионалисти по ОЗ в Европа се изискват подходящи образователни програми и ясен набор от компетенции. Главна цел на научното изследване е: Да се проучи и анализира обучението на специалистите по ОЗ в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в България и Европа и възможностите и бариерите за тяхната професионална реализация. Изследванията са насочени към различни групи участници и институции, свързани с обучението и реализацията на бакалаврите по ОЗ в България и Европа и включва: висши учебни заведения; ръководители в институции по опазване здравето на населението и студенти в магистърска програма по ОЗ. Извършен е обстоен исторически преглед на нормативната уредба, регламентираща създаването и развитието на обучението по ОЗ в България от Освобождението до днес. Резултатите от анкетното проучване и собствения теоретичен анализ на обучението в европейските страни и България показаха, че в центъра на обучението по ОЗ в България и страните от Източна Европа са специализираните профилактични дисциплини, свързани с хигиена и епидемиология на инфекциозните болести и значителен брой клинични дисциплини. Проучени и анализирани са факторите, благоприятстващи или възпрепятстващи реализацията на специалисти по ОЗ в България. Резултатите са обобщени след проведени проучвания на мнението на работещи бакалаври по ОЗ чрез дълбочинни полуструктурирани интервюта с ръководители в институции по опазване на ОЗ. Обсъдена е професионалната реализация на инспекторите по ОЗ, пречупена през нормативната рамка.BG
dc.publisherMedical University of Varnaen_US
dc.subjectcareer developmenten_US
dc.subjectBachelors degreeen_US
dc.subjectPublic Healthen_US
dc.subjecthealth professionalsen_US
dc.subjectPublic Health Inspectorsen_US
dc.subject.classificationСоциална медицина и организация на здравеопазването / Social Medicine and Organization of Healthcareen_US
dc.titleEducation and Career Development of Bachelors in Public Health // Обучение и професионална реализация на бакалаври по обществено здравеen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailvalentina.aleksandrova@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по социална медицина и организация на здравеопазването / Department of Social Medicine and Organization of Healthcareen_US
eprmuv.institutionMedical Univercity of Varnaen_US
eprmuv.pages165en_US
eprmuv.publication.placeVarnaen_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record