Show simple item record

dc.creatorSimeonka Dimitrova / Симеонка Димитрова
dc.date.accessioned2021-05-25T05:50:16Z
dc.date.available2021-05-25T05:50:16Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/1135
dc.description.abstractWe investigate the protective role of intravenous infusion of fat emulsions as an antidote in acute intoxications with some lipophilic xenobiotics, exhibiting neurotoxic effects - drugs and organophosphorus pesticides (clinical data) and in the experiment of insecticide dimethoate. To achieve this goal, a retrospective study of poisonings with drugs from the group of benzodiazepines, antiepileptics and pesticides, with a focus on the widely used insecticide dimethoate for a 10-year period (2010-2020) of patients who passed through - Clinic for Intensive Treatment of Acute Poisoning and Toxic Allergies — Military Medical Academy – Varna. A comparative analysis of the main parameters entered in the medical records of patients treated without and with intravenous lipid emulsion - demographic data, cause of poisoning, type of toxic agent, comorbidity, clinical, clinical and laboratory studies on admission and treatment. To identify adverse reactions associated with the use of the emulsion as an antidote, complications in the course of therapy, the length of hospital stay and the outcome of intoxication, with emphasis on mortality, were monitored. In an in vivo experimental model of dimethoate-induced acute intoxication in experimental rats, the protective effect of the recommended bolus dose of 1.5 mL/kg 20% intralipid emulsion was investigated by examining changes in total motor activity, research behaviour, respiratory and heart rate of animals. The effectiveness of the lipid emulsion was evaluated by analysing clinical and laboratory parameters related to basic vital functions.en_US
dc.description.abstractНастоящият дисертационен труд изследва протективната роля на интравенозната инфузия на мастни емулсии в качеството й на антидот при остри интоксикации с някой липофилни ксенобиотици, проявяващи невротоксично действие – медикаменти и фосфорорганични пестициди (клинични данни) и при експериментален модел на остра интоксикация с органофосфатния инсектицид диметоат. За да се постигне целта е направено ретроспективно проучване на отравянията с лекарствени средства от групата на бензодиазепини, антиепилетиците и пестициди, с насока към широко използвания инсектицид диметоат за 10 годишен период (2010- 2020 година) на пациенти преминали през КИЛООТ- ВМА- Варна. Направен е сравнителен анализ на основните параметри, вписани в медицинската документация на болните лекувани без и със интравенозна липидна емулсия – демографски данни, причина за отравянето, вид на токсичния агент, коморбидност, клинични, клинико-лабораторни изследвания при постъпването и проведеното лечение. За установяване на нежелани лекарствени реакции, свързани с приложението на емулсията като антидот, са проследени усложненията в хода на терапията, продължителността на болничния престой и изхода от интоксикацията, с акцент върху леталитета. В in vivo експериментален модел на индуцирана с диметоат остра интоксикация при опитни плъхове е проучен протективния ефект на препоръчаната в хуманната медицина болус доза 1.5 mL/kg 20 % интралипидна емулсия, чрез изследване промените в общата двигателна активност, изследователското поведение, дихателна и сърдечна честота на животните. Оценена е ефективността на липидната емулсия, като са анализирани клинико-лабораторни показатели, свързани с основни жизнени функции.BG
dc.publisherMedical University of Varnaen_US
dc.subjectintravenous lipid emulsionen_US
dc.subjectacute intoxicationsen_US
dc.subjectxenobioticsen_US
dc.subjectneurotoxic actionen_US
dc.subjectorganophosphorus pesticidesen_US
dc.subjectdimethoateen_US
dc.subjectantiepilepticsen_US
dc.subjectbenzodiazepinesen_US
dc.subjectcerebrotoxic syndromeen_US
dc.subjectrespiratory rateen_US
dc.subjectheart rateen_US
dc.subjectclinical frequencyen_US
dc.subject.classificationФармакология, токсикология и фармакотерапия / Pharmacology, Toxicology and Pharmacotherapyen_US
dc.titleStudy of the Effects of Intravenous Lipid Infusion in Acute Intoxications with Some Xenobiotics // Проучване ефектите на интравенозна липидна инфузия при остри интоксикации с някои ксенобиотициen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailsimeonka.dimitrova@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по фармакология, токсикология и фармакотерапия / Department of Pharmacology, Toxicology and Pharmacotherapyen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages189en_US
eprmuv.publication.placeVarnaen_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record