Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.creatorGeorgieva, Mila / Георгиева, Милаen_US
dc.date.accessioned2019-08-09T09:15:42Z
dc.date.available2019-08-09T09:15:42Z
dc.date.issued2012en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/110
dc.description.abstract[EN] The dissertation concerns the performance analysis of a hospital. The theoretical part of it includes the essence of the organizational diagnosis, its specificity and indicators, the consistency of its implementation and so on. The existing models and instruments for business organizations and hospitals have been described and discussed. A comparative study have been performed and the most suitable for the Bulgarian health care system have been chosen. The purpose of the thesis is developing a conceptual multi-measuring model for a balanced diagnostic analysis of the hospital, including the critical for management parameters of the organization and the environment. For its accomplishment several tasks have been set: 2.1. Characterizing the process of diagnostic analisys in Bulgarian hospitals; 2.2. Defining the theoretical, normative and practical base of the model. 2.3. Presenting a methodology of the model, including consistency, way of implementing, key performance directions for analysis, indicators for measuring; 2.4. Constructing a model and algorithm of its application. The material includes 155 hospitals from 251 hospitals in total in Bulgaria (62) (the data used was according to the official register of the Ministry of Health in the moment of the conducting the study). The methods used include bibliography investigation, a structured questionnaire, content analysis, comparative analysis, statistical methods, and graphical methods. As a final result a model for diagnostic analysis have been presented. The model could be used in the management practice of the modern Bulgarian hospital and especially when preparing strategic analysis, business plans, annual reports, project rationale, etc. /////// /////// [BG] Дисертацията засяга въпроси, свързани с диагностичния анализ на дейността на болниците. Теоретичният обзор обхваща същността на диагностичния анализ, особеностите и показателите за анализ, последователността на извършването му и т.н. Разгледани са съществуващите модели, методики и инструменти за извършване на анализа, прилагани в областта на болничното управление, както и в бизнес организациите. След направен сравнителен анализ са избрани най-подходящите за нашите условия. Целта на дисертацията е създаването на концептуален многомерен модел за балансиран диагностичен анализ на дейността на съвременната болница, включващ критичните за успешно управление параметри на организацията и средата. За постигането на целта са поставени следните задачи: 2.1. Да се характеризира процеса на диагностичен анализ на дейността в българските болници; 2.2. Да се определи теоретичната, нормативна и практическа база за разработване на модела; 2.3. Да се представи методология на модела, която да включва ясна последователност, начин на провеждане на анализа, ключовите направления за анализ, показатели за измерване; 2.4. Да се конструира модела и да се изработи схема и алгоритъм за приложението му. Материалът включва 155 ЛЗБП от общо 251 ЛЗБП в страната или общо 62 от ЛЗБП в страната (по данни са съгласно официалния регистър на Министерство на здравеопазването към момента на провеждане на проучването). Методите включват анализ на литературата, структурирано интервю, контент анализ, сравнителен анализ, статистически методи, графичен метод. Изработен е модел за диагностичен анализ, който може да се използва в практиката на съвременната българска болница при изготвянето на стратегически анализи, бизнес планове, доклади за дейността и др..en_US
dc.description.abstractДисертацията засяга въпроси, свързани с диагностичния анализ на дейността на болниците. Теоретичният обзор обхваща същността на диагностичния анализ, особеностите и показателите за анализ, последователността на извършването му и т.н. Разгледани са съществуващите модели, методики и инструменти за извършване на анализа, прилагани в областта на болничното управление, както и в бизнес организациите. След направен сравнителен анализ са избрани най-подходящите за нашите условия. Целта на дисертацията е създаването на концептуален многомерен модел за балансиран диагностичен анализ на дейността на съвременната болница, включващ критичните за успешно управление параметри на организацията и средата. За постигането на целта са поставени следните задачи: 2.1. Да се характеризира процеса на диагностичен анализ на дейността в българските болници; 2.2. Да се определи теоретичната, нормативна и практическа база за разработване на модела; 2.3. Да се представи методология на модела, която да включва ясна последователност, начин на провеждане на анализа, ключовите направления за анализ, показатели за измерване; 2.4. Да се конструира модела и да се изработи схема и алгоритъм за приложението му. Материалът включва 155 ЛЗБП от общо 251 ЛЗБП в страната или общо 62 от ЛЗБП в страната (по данни са съгласно официалния регистър на Министерство на здравеопазването към момента на провеждане на проучването). Методите включват анализ на литературата, структурирано интервю, контент анализ, сравнителен анализ, статистически методи, графичен метод. Изработен е модел за диагностичен анализ, който може да се използва в практиката на съвременната българска болница при изготвянето на стратегически анализи, бизнес планове, доклади за дейността и др..
dc.subjectperformance analysisen_US
dc.subjectmanagementen_US
dc.subjecthospitalen_US
dc.subject.classificationИкономика и управление на здравеопазването / Healthcare Managementen_US
dc.titleA model for performance analysis of the hospital activities with regard to optimization of its management // Модел за диагностичен анализ на дейността на болницата с оглед оптимизиране на нейното управлениеen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailmila@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of economics and health care managementen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages238en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record