Show simple item record

dc.creatorTarpomanova, Tsvetelina / Търпоманова, Цветелинаen_US
dc.date.accessioned2019-08-09T09:15:33Z
dc.date.available2019-08-09T09:15:33Z
dc.date.issued2012en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/108
dc.description.abstract[EN] Theoretical and practical experience indicate that the only efficient model for treatment of dependencies is the global integrative model - a bio-psycho-social and systematic model which covers and characterizes the dependent behaviour in the most comprehensive way and provides a basis for a comprehensive treatment approach. Following a comparative research on the structures for treatment and rehabilitation of dependent individuals in a number of countries, the necessary structures at regional level have been identified. The situational analysis of the treatment and rehabilitation system in the city of Varna revealed a necessity this system to be supplemented with missing structures. In order to improve the efficiency of the treatment, it is necessary all units providing services to dependent individuals to be united and to interact in a network. For the purpose to facilitate assessment and coordination, it is appropriate to organize a joint centre charged with the respective functions. The survey of users, which has been conducted for the purpose to assess the existing system and the coordination of its structures and needs for treatment, indicated that all groups estimate that the healthcare system for dependencies is at a medium level and needs to be further developed. On the grounds of conducted survey it has been established that the optimal model of the system for treatment and rehabilitation of dependencies in Varna Municipality needs to include a network of structures for treatment, rehabilitation and resocialization - a department for dependencies, outpatient detoxification programs, a day centre, therapeutic commune, programs for substituting treatment, specialized rehabilitation programs and protected homes. All these are to be unified and coordinated by joint Centre for assessment and referral. On the grounds of existing operative regulations and with the providing of necessary material-, financial- and human resources and availability of an algorithm for the offered treatment- and rehabilitation services, the proposed model will provide for a most complete and efficient coverage of the needs of dependent persons. //////// //////// [BG] Теоретичният и практическият опит показват, че единственият ефективен модел за лечение на зависимостите е глобалният интегративен модел, който е био-психо-социален и системен, обхваща и характеризира най-пълно зависимото поведение и е база за цялостен лечебен подход. След извършване на сравнително проучване на структурите за лечение и рехабилитация на зависими лица в различните страни са определени необходимите структури на регионално ниво. Ситуационният анализ на системата за лечение и рехабилитация в град Варна показа, че има необходимост от попълване на системата с липсващите структури. За да се подобри ефективността от лечението, е нужно всички звена, предоставящи услуги за зависими, да се обединят в мрежа и да взаимодействат помежду си. С оглед улесняване на оценката и координацията, е целесъобразно да се създаде единен център със съответните функции. Анкетирането на потребителите с цел оценка на наличната система, координацията на структурите в нея и нуждите за лечение, показва, че всички групи по сходен начин оценяват лечебната система за зависимости на средно ниво и нуждаеща се от развитие. На базата на проведеното изследване се установи, че оптималният модел на система за лечение и рехабилитация на зависимости в Община Варна включва мрежа от структури за лечение, рехабилитация и ресоциализация - отделение за зависимости, амбулаторни програми за детоксификация, дневен център, терапевтична комуна, програми за субституиращо лечение, специализирани рехабилитационни програми и защитено жилище. Всички те се обединяват и координират от единен Център за оценка и насочване. На основата на съществуващата нормативна база, с обезпечаване на необходимите материални, финансови и човешки ресурси и при наличие на алгоритъм за предлаганите лечебни и рехабилитационни услуги, предложеният модел ще обезпечи най-пълно и ефективно покриване на нуждите на зависимите лица.en_US
dc.subjectdependency; treatment of dependency; structure; networken_US
dc.subject.classificationСоциална медицина и организация на здравеопазването / Social Medicine and Organization of Healthcareen_US
dc.titleDevelopment of the system for treatment of dependencies - building and management of a network of structures in Varna Municipality // Развитие на системата за лечение на зависимости - създаване и управление на мрежа от структури в Община Варнаen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailtsvetelina.tarpomanova@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentTRS "Inspector for public health and social activities"en_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages175en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record