Show simple item record

dc.creatorЙотова, ВиолетаBG
dc.creatorIotova, VioletaEN
dc.date.accessioned2019-08-09T09:15:23Z
dc.date.available2019-08-09T09:15:23Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/106
dc.description.abstractДисертационният труд разработва рискови фактори (кардиометаболитни и кардиоренални) при доносени здрави деца в перипубертетна възраст, родени малки за гестационната си възраст (МГВ). Проследени са постнаталният им растеж и наваксване до 10 г. възраст, както и ролята му за повишаване на риска. Извършено е измерване на мастната тъкан и обиколка на талията (ОТ), артериално налягане и пулс, бъбречни размери, както и редица метаболитни маркери (адипонектин, SHBG, инсулинова резистентност - HOMA-IR, TNF-alfa, IL-6, полови стероиди и DHEA-S). Всички те са значимо влошени при иначе здрави МГВ деца, като най-лоши са показателите на тези, които са натрупали най-много мазнини Извършено е сравнение данни от по-късно проучване (на затлъстяването) със сходна методика и е установено значимо увеличение на общото и най-вече абдоминалното затлъстяване. Изработени са изгладени персентилни криви за ИТМ и ОТ при деца и юноши на възраст 3 до 18 г., от които е видно пълното изглаждане на характерното за предните поколения снижение около 3-6 г. възраст. В сравнителен анализ са проследени 3 изследвани групи на 9 г. възраст относно честота на затлъстяването и е установено утрояване в последните 5 г. В проучване на деца от 3 до 5 г. възраст, които все още са с нисък относителен дял на затлъстяване, е установено сигнификантно увеличение с възрастта при момичетата. Отделно са изследвани някои обществено-здравни аспекти на затлъстяването - влияние на намалената физическа активност, отношение на личните лекари към затлъстяването, излагане на българските деца на телевизионни реклами. Основните изводи са в посока необходимост от незабавна интервенция за ограничаване на затлъстяването.BG
dc.description.abstractThe dissertation works out risk factors (cardio-metabolic and cardio-renal) in peripubertal full-term healthy children born small for gestational age (SGA). Their postnatal growth and catch-up until 10 years of age were followed, as well as their role for increased risk factors. Measurements of fat tissue and waist circumference (WC) were performed, blood pressure and pulse, kidney size as well as a number of metabolic markers (adiponectin, SHBG, HOMA-IR, TNF-alfa, IL-6, DHEA-S and sex steroids). All of them were significantly impaired in the otherwise healthy SGA children, with the worst values in children who accumulated most fat. We compared the data with data from more recent study of obesity with similar methodology and significant increase of total and particularly of the abdominal obesity was found. Smoothed BMI and WC percentile curves for children and adolescents aged 3 to 18 years showed full disappearance of the characteristics for the previous decades adiposity rebound at the age 3 to 6 years. In a comparative analysis 3 groups of children aged 9 years from 3 separate studies in the last 15 years showed tripled prevalence in the last 5 years. In a study of 3 to 5 year olds with relatively low prevalence of obesity, significant trend of increase with age was found in girls. Additionally, some public health aspects of obesity were studied - the influence of decreased physical activity, the attitude of family doctors towards obesity and the TV advertisement exposure of Bulgarian children. The main conclusions lead to the need of mandatory intervention for the restriction of obesity.en_US
dc.publisherMedical University of Varnaen_US
dc.subjectobesityen_US
dc.subjectprenatalen_US
dc.subjectpostnatalen_US
dc.subjectperipubertalen_US
dc.subjectmetabolic markersen_US
dc.subjectrisk factorsen_US
dc.subject.classificationПедиатрия / Paediatricsen_US
dc.titleTOTAL AND ABDOMINAL OBESITY - PRENATAL AND POSTNATAL INFUENCES. SIGNIFICANCE FOR THE IMPAIRED RISK PROFILE FROM CHILDHOOD // ОБЩО И АБДОМИНАЛНО ЗАТЛЪСТЯВАНЕ - ПРЕНАТАЛНИ И ПОСТНАТАЛНИ ВЛИЯНИЯ. ЗНАЧЕНИЕ ЗА ПОВИШЕНИЯ РИСКОВ ПРОФИЛ ОТ ДЕТСКА ВЪЗРАСТen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailvioleta.yotova@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по педиатрия / Department of Paediatricsen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages235en_US
eprmuv.publication.placeVarnaen_US
eprmuv.thesis.degreedscen_US
eprmuv.thesis.typepostdoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record