Show simple item record

dc.creatorMaryana Yordanova / Марияна Йорданова
dc.date.accessioned2021-04-22T05:32:15Z
dc.date.available2021-04-22T05:32:15Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/1032
dc.description.abstractThe thesis explores the possible alternative to the serum biological materials such as saliva and faeces to diagnose and monitor patients with chronic gastrointestinal tract diseases. A procedure for sampling and processing of unstimulated saliva is standardized. Non-routinely used salivary parameters (markers of oxidative stress (OS), nitrites and sIgA) have been tested and validated. Their high analytical reliability has been proven. The biological variation has been studied. The reference limits of selected biochemical parameters, cellular elements, and OS markers in saliva in a representative group of the Bulgarian population have been determined. Changes in these parameters in patients with chronic gastritis (CG) and chronic inflammatory bowel disease (IBD) have been analysed and their potential to distinguish the phases of disease activity. The diagnostic potential of the examined parameters in saliva has been compared with that of the serum and routinely used laboratory markers of inflammation. A correlation analysis has been performed between the studied parameters and the activity indices in IBD and the endoscopic CG changes. The diagnostic reliability of new biomarkers such as faecal calprotectin and the enzyme adenosine deaminase has been evaluated, and their role to effectively reflect intestinal inflammation has been objectified. The dissertation results will contribute to the introduction into routine laboratory practice of the biological materials saliva and faeces in diagnosing and monitoring patients with chronic diseases of the gastrointestinal tract and reducing the number of invasive and unacceptable endoscopic examinations.en_US
dc.description.abstractДисертационният труд е посветен на изследване възможността да се използват алтернативни на серума биологични материали като слюнка и фецес при диагностиката и мониторирането на пациенти с хронични заболявания на гастроинтестиналния тракт (ГИТ). Стандартизирана е процедура за пробовземане и обработка на нестимулирана слюнка. Апробирани са и валидирани нерутинно използвани слюнчени параметри (показатели на оксидативен стрес (ОС), нитрити и sIgA). Доказана е високата им аналитична надеждност. Проучена е биологичната вариация и са определени референтните граници на избрани биохимични показатели, клетъчни елементи и параметри на ОС в слюнка при репрезентативна група от българската популация. Анализирани са промените в тези показатели при пациенти с хронични гастрити (ХГ) и хронични възпалителни чревни заболявания (ХВЧЗ), както и потенциалът им да разграничават фазите на активност на заболяванията. Сравнен е диагностичният потенциал на изследваните параметри в слюнка с този на серумните, както и с рутинно използвани лабораторни показатели на възпаление. Осъществен е корелационен анализ между изследваните показатели и индексите на активност при ХВЧЗ и ендоскопските промени при ХГ. Оценена е диагностичната надеждност и е обективизирана ролята на нови биомаркери – фекален калпротектин и ензима аденозиндезаминаза, отразяващи ефективно чревното възпаление. Резултатите от дисертационния труд ще спомогнат за въвеждане в рутинната лабораторна практика на алтернативните биологични материали слюнка и фецес при диагностиката и мониторирането на пациенти с хронични заболявания на ГИТ и намаляване броя на инвазивните и неприемливи за пациентите ендоскопски изследвания.BG
dc.publisherMedical University of Varnaen_US
dc.subjectgastrointestinal tract diseasesen_US
dc.subjectsalivaen_US
dc.subjectfaecesen_US
dc.subjectfaecal calprotectinen_US
dc.subject.classificationКлинична лаборатория / Clinical Laboratoryen_US
dc.titleComparative Study of Biochemical Markers in Different Biological Matrixes in Patients with Chronic Diseases of the Gastrointestinal Tract // Сравнително изследване на биохимични маркери в различни биологични матрици при пациенти с хронични заболявания на гастроинтестиналния трактen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailmariana.jordanova@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по клинична лаборатория / Department of Clinical Laboratoryen_US
eprmuv.institutionMedical Univercity of Varnaen_US
eprmuv.pages216en_US
eprmuv.publication.placeVarnaen_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record